07.03.2014

Съобщение относно публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий”

Основно училище „Отец Паисий”, с.Страцин, Община Поморие

с. Страцин, ул. „Средна гора” № 10, тел.: 05967/2368

 

На вниманието на всички заинтересовани лица относно провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем „а” от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет „Избор на изпълнител за извършване на  строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий” в УПИ I, кв. 22 по плана на с.Страцин, Община Поморие”, с публикувана публична покана в АОП под № 9026501/05.03.2014 г.

Във връзка с постъпило запитване по факс от 07.03.2014 г. за искане за разяснение относно провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за извършване на  строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий” в УПИ I, кв. 22 по плана на с.Страцин, Община Поморие”, с публикувана публична покана в АОП под № 9026501/05.03.2014 г. даваме следното разяснение както следва:

Въпрос 1. В публичната покана е указано, че прогнозната стойност на поръчката е 66 254.16 лв. без включен ДДС. В документацията обаче записаната прогнозна стойност е 83 333.00 лв. без включен ДДС. Моля за разяснения коя е вярната прогнозна стойност по поръчката.

Отговор: В публичната покана като прогнозна стойност е посочена сумата от  66 254 лв. без включен ДДС, като също така е посочено, че максимален финансов ресурс е в размер до 66 254.16 лв. (шестдесет и шест хиляди двеста петдесет и четири лева и шестнадесет стотинки) без ДДС. Също така е посочена информация, че участник, който представи оферта, надвишаваща максималния финансов ресурс, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

В документацията за участие в т. 3 ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА, подточка 3.1.1.Финансов ресурс, също е посочено, че: „Общият максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката е в размер до 66 254.16 лв. (шестдесет и шест хиляди двеста петдесет и четири леваи шестнадесет стотинки) без ДДС. Максималният финансов ресурс е определен в Капиталовата програма на Община Поморие за 2014 г. и участниците в процедурата следва да се съобразят с него.Участник, който представи оферта, надвишаваща посочения максимален финансов ресурс, ще бъде отстранен от участие в нея.”

 

Заинтересованото лице е направило грешно посочване на информация за максималния финансов ресурс от документацията за участие към оттеглената публична покана със същия предмет, в която е посочен максимален финансов ресурс от 83 333.00 лв. без включен ДДС.

 

С уважение,

Айдън Хасан /п/

Директор на ОУ „Отец Паисий”