05.03.2014

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9026501 05.03.2014 г. Основно училище /ОУ/ „Отец Паисий“ с. Страцин Публичната покана е с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий” в УПИ I, кв. 22 по плана на с.Страцин, Община Поморие” 1. Технически показатели на спортното игрище А) Застроена площ игрище: 485,76 кв. м. Б) Застроена площ на пътека: 124,28 кв. м. В) Обща застроена площ: 610,04 кв. м.   12.03.2014 г.

Документация

Техническа спецификация 1

Техническа спецификация 2

Техническа спецификация 3

Съобщение – 07.03.2014г.

 Съобщение- 07.04.2014г.