05.03.2014

Съобщение относно публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий”

Основно училище „Отец Паисий”, с.Страцин, Община Поморие

с. Страцин, ул. „Средна гора” № 10, тел.: 05967/2368

Изх. № 87/05.03.2014 г.

 

Считано от 05.03.2014 г. оттеглям публична покана с предмет „Избор на изпълнител за извършване на  строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий” в УПИ I, кв. 22 по плана на с.Страцин, Община Поморие”, публикувана под № 9026365/28.02.2014 г. в АОП, както и документацията за участие и публичната покана, публикувани в Профила на купувача на Община Поморие на адрес: http://pomorie.bg/category/schools/.

След извършване на необходимите действия същата да се публикува отново в АОП, както и документацията за участие и публичната покана, публикувани в Профила на купувача, Подраздел „Училища и детски градини” на Община Поморие на адрес: http://pomorie.bg/category/schools/.

 

 

Айдън Хасан /п/

Директор на ОУ „Отец Паисий”