28.02.2014

Публична покана с предмет:„Избор на външен изпълнител за доставка на две състезателни ветроходни лодки тип „ЛАЗЕР“ и „420“на ОМСК“ЦИКЛОН“ – ПОМОРИЕ”

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9026414

28.02.2014 г. 

Сдружение – Общински младежки спортен клуб – Циклон – Поморие

„Избор на външен изпълнител за доставка на две състезателни ветроходни лодки тип „ЛАЗЕР“ и „420“на ОМСК“ЦИКЛОН“ – ПОМОРИЕ” в изпълнение на Договор № 237/19.09.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна Ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

07.03.2014 г. 

Документация

Съобщение- 27.03.2014г.