03.02.2014

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ за периода 2014-2020г.

Общинският план за развитие на Община Поморие за периода 2014-2020г. е основният планов документ, който определя стратегическата рамка на общината за устойчиво и интегрирано местно развитие. С него се набелязват средносрочните цели и приоритети за развитие, които съответстват с целите и стратегиите на плановите документи от по-висок ранг, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината.

При разработването на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Поморие са съблюдавани „Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед No.РД-02-14-2402/22.11.2011г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Общинският план за развитие следва да интегрира в значителна степен стратегическата рамка на ЕС за икономическо, социално и териториално сближаване и регионално развитие след 2013г., основаващи се на общия стремеж за интелигентен икономически растеж чрез технологично обновление и иновации, развитие на знанията и уменията, устойчиво развитие на базата на използване на „зелени“ технологии и енергии и постигане на социална интеграция и социална включеност.

Отчетени са новите моменти в Кохезионната политика за програмен период 2014-2020г., както и всички стратегически планови и програмни документи на национално ниво, регионално, областно и общинско ниво, които са разработени или в процес на изготвяне. Новата стратегия на ЕС „Европа 2020”, приета през 2010 г., налага подобряване на координацията и обвързването на различни политики и национални стратегии, включително на политиката и стратегиите за балансирано и устойчиво регионално развитие в рамките на ЕС, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж, който да отговори на съвременните глобални предизвикателства пред развитието на страните и регионите. Стратегията свързва интелигентния растеж с въвеждане на нови технологии и иновации, както и с добре образовани и конкурентоспособни човешки ресурси на пазара на труда. При изготвянето на социално-икономическия анализ на Oбщина Поморие и формулирането на тенденциите в развитието на общината е използвана официална статистическа информация от Националния статистически институт, министерства, държавни и регионални агенции, държавни комисии, териториални и регионални служби на органите на изпълнителната власт, данни от аналитични изследвания и други официални източници.

ПОМОРИЕ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1_ РЕСУРСИ ПЛАН 2014-2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 2_ ИНДИКАТОРИ ПЛАН 2014-2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 3_ Туризъм ПЛАН 2014-2020