16.01.2014

Стратегия „Спорт за всички“

СТРАТЕГИЯ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”

ЗА

 РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА ПЕРИОДА 2012г. – 2016г.

/ ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 142 / 31.05.2012г. НА ОС ПОМОРИЕ /

 

Встъпителни бележки

Спортът е един от секторите, за който се налага да се даде категорично нова визия, при отчитане на уникалните възможности на общината.

Акцентът при реализиране на стратегическите цели трябва да бъде поставен върху развитие  на личността чрез спорта.

Ученическият спорт и спортът за всички е сред приоритетните сфери на дейност на Община Поморие, като основа на пирамидалния модел на организация на съвременната спортна система.

 

Визията е поглед в бъдещето. Определя дългосрочен курс на развитие на стратегическите цели

 

Стратегията е комплексна концепция за реализиране на нейните цели.

Защо е необходима ?

–          Ясен поглед в бъдещето

–          Концентрация на ресурсите

–          Балансираност на управлението

 

 

 

Чрез целите се поставят задачите, които трябва да бъдат реализирани в краткосрочен

и в дългосрочен план.

 

Йерархията от цели е особенна важна част на стратегическото управление.

 

 

 

Настоящият програмен документ представя стратегията на Община Поморие и Общински съвет Поморие за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Поморие включващ визия, стратегически и конкретни цели, мерки, действия и очаквани резултати. Програмният период  на документа е  2012г. – 2016г.

Целта на настоящия документ е създаване на условия за реализиране на устойчива и ефективна местна политика в областта на физическото възпитание и спорт, включване на всички заинтересовани страни в осъществяването й, както и създаването на механизъм за проследяване на резултати и очаквания

І. Задачи на Общинската стратегия :

 

1. Физическото възпитание и Спорт за всички

– Това е направление на държавната и общинската политика, което включва всички форми на занимания с физически упражнения, спорт и туризъм

 

2. Физическото възпитание и Спорт в училищата

– Специално внимание на извън класната тренировъчна  и състезателна дейност, подбор и селекция на деца за детско-юношески спорт.

 

3. Детско-юношески спорт

– Привличане и включване в звена на детско-юношески спорт.Разработване, експериментиране и прилагане на съвременни методики и тестове за подбор, обучение, тренировъчна и спортно- състезателна дейност.

 

4.Спорт за високи постижения

– Създаване на спортни паралелки за подготовка на спортни таланти, като резерв на спорта  за високи постижения.

 

ІІ. Визия и приоритети в областта на спорта и физическото възпитание на територията на Община Поморие

1. Развитие на клубния спорт в Община Поморие чрез финансово подпомагане и организиране на престижни международни и национални мероприятия

 

2. Усъвършенстване системата за финансиране на спортните клубове

 

3.Използване на възможностите за допълнително финансиране

 

4.Осигуряване на пълна натовареност на спортните съоръжения, общинска собственост, без дискриминация на отделните клубове и спортове

 

5.Модернизиране на наличната спортна база и изграждане на нови спортни съоръжения

6.Създаване на публичен регистър на спортните клубове, финансово подпомагани от Общината

 

7.Изграждане на спортни обекти, съоръжения и спортни площадки

 

8.Приоритетно подпомагане на поморийски спортни клубове, работещи с деца и юноши

 

9.Приоритетно подпомагане на клубове занимаващи се с морски спорт

 

11.Възстановяване и поддържане на местните и национални традиции в областта на професионалния и любителски спорт чрез морални и финансови стимули

 

12.Подпомагане на изявени спортисти и треньори, прекратили състезателната дейност, с особен принос за развитието на спорта в Община Поморие, на база система от критерии

 

13.Подобряване на условията за развитие на спорта за хората с увреждания в неравностойно положение, развитие на интеграционните схеми чрез спортни мероприятия

 

14.Разширяване на Програмата за спортни мероприятия на Община      Поморие, чрез привличане на международни състезания,

финансирани от бюджета на Общината и спортните Федерации

 

15.Създаване на публично-частни партньорства в областта на спорта

Участие в програми „Спорт в свободното време”, „Спорт с подрастващи” и други

 

16.Създаване на карта за местоположението на спортните площадки

и спортни бази на територията на Поморие (Община Поморие ) и

оборудването им с необходимите спортни съоръжения за създаване

на подходящи условия за популяризирането на спорта сред подрастващите

 

17.Разработване на проекти за изграждане на нови спортни обекти,

съоръжения и спортни площадки, както и текуща поддръжка на

съществуващите от типа на публично-частни партньорства, с цел

подобряване на материално-техническото и финансово осигуряване

на спорта

 

18.Изграждането на многофункционална спортна зала, която да

отговаря на Европейските стандарти за провеждане на тренировки и

престижни спортни мероприятия и турнири

 

19.Създаване на Обществен съвет по спорта като консултативен

орган, който да    подпомага развитието на спорта в Поморие и

Общината и да работи за подобряване на координацията и

оперативното взаимодействие на институциите и спортните клубове

 

20.Изграждане на велоалея, крайградска зона за спорт и туризъм,

фитнес на открито

 

ІІІ. Стратегически и конкрентни цели, действия и очаквани резултати, индикатори и механизъм за реализация

 

1.Структура – стратегически и конкретни цели

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

 

1. Създаване условия за развитие на физическото възпитание и спорта в образователните институции

1. Реализиране на програми и инициативи, включващи участието на деца и ученици в спортни дейности.

2. Подобряване условията за спортна дейност в образователната институция.

3. Повишаване капацитета на образователните институции при реализиране на спортни дейности и програми за извънкласни и училищни дейности.

 

 

2.Взаимодействие и партньорство при реализиране на спортни програми, дейности и инициативи със спортни клубове и организации

1. Разширяване на мрежата от спортни клубове и организации при реализиране на спортни програми, инициативи и дейности.

2. Обхващане на различни целеви групи и стимулиране на интереса и търсенето на занимания с физически упражнения и спорт

3.Формиране на спортна култура – промотиране на ползите от спортните занимания, както и различните видове спорт

4. Създаване на условия при организация и домакинство на Община Поморие при провеждане на международни спортни събития.

 

3.Инвестиционна политика

при реализиране Стратегията

”Спорт за всички”

на Община Поморие 2012г.-2016г.

1. Създаване на информационна база данни за наличните общински бази и съоръжения.

2.  Разработване на общинска програма и механизми за ефективно използване на наличната общинска и училищна база.

3.Форми и механизми за публично-частно партньорство за проектиране и изграждане на нови, модернизиране на съществуващите спортни съоръжения, финансиране и поддръжка.

4.Държавно финансиране

 

4. Ефективен модел за управление на общинска политика в областта на ФВС

1.Въвеждане на ефективен модел на планиране, управление и мониториране на дейността и програми в областта на спорта

2. Предоставяне на информация за възможностите, местата и програмите за спортуване и доброволческите дейности.

Комуникационна стратегия – представяне на добри практики, обмен на опит с други национални и международни спортни организации.

 

 

 

2.Действия, очаквани резултати, период и механизъм за

   реализация, индикатори и мониторинг

 

 

Сратегическа цел І

Създаване условия за развитие на физическото възпитание и спорта в образователните институции

 

Резултат

– Повишаване мотивацията за участие на училища в УИ

– Разширяване на извънкласни и извънучилищни дейности, спортни инициативи

– Разширяване възможностите за достъп до спортни занимания в Програма”Ваканция”

– Повишаване нивото на познания на деца и ученици за ползите и начините за безопастно практикуване на физическите упражнения и спотни дейности

– Повишаване броя на деца и ученици, включени в устойчеви спортни дейности, насърчаване на деца с дарби в областта на спорта.

Мерки / Действия

Период на

реализация

Механизъм на реализация

1. Създаване на условия за организация и провеждане на УИ

През всяка учебна година

 

МФВС, РИО – Бургас, АР,

Община Помори -Д”ОКХДС”

2. Подпомагане на програми и инициативи на образователните институции при реализиране на спортни дейности

През всяка учебна година

 

ОП, ОС,

ПК ТТСМДОП, спортни клубове и организации

 

3. Разширяване на мрежата от спортни клубове и организации, реализиращи дейности в партньорство с образователни институции

Постоянен

 

АР, спортни клубове и организации, , Национални организации

 

4. Създаване на програма за насърчаване на деца с изявени дарби в областта на спорта

2013 г  въвеждане на Програмата

 

Д”ОКХДС”

ПК ТТСМДОП

ОС

 

Индикатори

– брой на класирани училища във финални етапи на УИ

-брой на реализирани извънкласни и извънучилищни дейности, спортни инициативи

– брой обхванати деца и учиници  в дейности и спортни занимания по Програма”Ваканция”

– повишаване броя на деца и ученици, включени в устойчеви спортни дейности

– брой на финансирани стипендии и мерки за насърчаване на деца с дарби в областта на спорта

 

 

Сратегическа цел ІІ

Взаимодействие и партньорство при реализиране на спортни програми, дейности и инициативи със спортни клубове и организации

 

Резултат

– разширена мрежа от асоциирани партньорства –

гъвкаво управление, интегриран подход, включващ ресурси на всички заинтересовани страни

– повишен имидж и доверие към Община Поморие при реализиране на мащабни и престижни спортни събития

– обхващане на различни възрастови и целеви групи- повишаване на мотивацията за участие в спортни дейности

– общ спортен календар на Община Поморие

Мерки / Действия

Период на

реализация

Механизъм на реализация

1.Създаване на информационен регистър за действащи спортни клубове и организации на територията на Община Поморие, реализиращи дейности в областта на ФВС

– Създаване – 2012г.

– Постоянен период на актуализация

 

ПК ТТСМДОП

Д”ОКХДС”

ОА

2. Реализиране на програми в образователните институции за пълното участие от ранна училищна степен в спортни, социални и доброволчески дейности

– През целия период

 

АР

Д”ОКХДС”

 

3. Осигуряване на свободен достъп до спортни занимания за деца с физически увреждания, социално слаби, деца в риск

– През целия период

 

Д”СД”

ПК ТТСМДОП

Д”ОКХДС”

ОС

4. Организиране на спортни събития с висок икономически и имиджов ефект за Общината

– През целия период

 

Кмет на ОП

Д”ОКХДС”

ПК ТТСМДОП

 

Индикатори

– Брой реализирани събития в партньорство и по инициатива на външни организации

– Брой домакинста на международни спортни събития

– Брой обхванати възрастови и целеви групи от гражданите в спортни занимания и събития

-Създадена спортна карта за спортни бази, съоръжения, дейности и програми

 

 

 

Сратегическа цел III

Инвестиционна политика

при реализиране Стратегията

”Спорт за всички”

на Община Поморие 2012г.-2016г.

 

Резултат

– Обвързване на инвестиционната политика в областа на спорта с конкретни потребности и нужди на жителите, както и с реализиране на дейности

– адекватни мерки и планирани ресурси на вече изградена спортна мрежа- училищна спортна база, училищни басейни, междублокови пространства, общински зали

– информираност и достъпност за налични ресурси- спортни бази и съоръжения

– ефективен контрол и мониторинг при планиране и реализиране на инестиционната политика в областта на спорта

Мерки / Действия

Период на

реализация

Механизъм на реализация

1. Разработване на общински план за възстановяване и поддържане на спортни и детски площадки, планиране на нови зони за спорт и възстановяване, създаване на цялостна концепция и мрежа при изграждане на велоалеи, рекунструкция на обекти публично общинска собственост

– Създаване 2012г.

– Период на актуализацията според обхвата на програмата

 

Кмет на ОП

ЗК-СОСУТ

ЗК-ОКХД

ОС

ПК ТТСМДОП

 

2. Паспортизиране на съществуващата спортна база и спортни съоръжения

– създаване 2012г.

 

Кмет на ОП

ЗК-СОСУТ

ЗК-ОКХД

 

3. Поетапно изграждане на необходимата инфра структора за достъп на хората с увреждания до спортни обекти и съоръжения

– през планирания програмен период

 

Кмет на ОП

ЗК-СОСУТ

ЗК-ОКХД

ЗК- БФСД

ОС

4. Правно-нормативно осигуряване на публично-частното партньорство при поддържане и инвестиране в спортни и детски площадки

/междублоковипространства/

 

 

2012г.-2013г.-

създаване на регулативен механизъм

 

Кмет на ОП

ЗК-СОСУТ

ЗК-ОКХД

ОС

5. Създаване на условия за ефективно и законосъобразно управления на училищната спортна база в рамките на учебната година и ваканционен период

 

– през планирания програмен период

 

Кмет на ОП

ЗК-ОКХД

ОС

Индикатори

– брой ново изградени спортни и детски площадки /междублоковипространства/

брой рекустроурани и реиновирани училищни спортни бази

– разработена общинска програма за поддържане на наличната спортна база

– планирани финансови ресурси за реализиране на инвестиционната програма

– брой публично-частни партньорства при поддържането и изграждане на спортна инфраструктора

-изградени комплексни общински центрове за спорт, здраве и релаксация