06.11.2013

Решение за прекратяване на процедура за провеждане на обществена поръчка чрез публична покана

Р Е Ш Е Н И Е

№ 93 – 23 -36 / 06.11.2013г.

На основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП и поради констатирани допуснати нарушения в съдържанието на публичната покана, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно: неправилно посочен брой места за застраховка „Злополука на местата в МПС” от обособена позиция № 2, като и неправилно описание на предмета на Обособена позиция № 4. Застраховки „Злополука” на 202 (двеста и двама) служители по трудово или служебно правоотношение на Община Поморие по средносписъчен състав и 21  (двадесет и един) общински съветници на Община Поморие в Публична покана с предмет „Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Поморие, „ОДЗ „Детелина” – Поморие, ОДЗ „Радост” – Каблешково, ЦДГ „Веселушко” – Поморие, ЦДГ „Детски свят” – Гълъбец, ЦДГ „Теменуга” – Ахелой”, ЦДГ „Сребърно звънче” – Страцин и ЦДГ „Мир” – Дъбник  по самостоятелно обособени позиции” (публикувана в РОП под ID № 9021879) и документацията за участие

1. ПРЕКРАТЯВАМ процедура  за провеждане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Поморие, „ОДЗ „Детелина” – Поморие, ОДЗ „Радост” – Каблешково, ЦДГ „Веселушко” – Поморие, ЦДГ „Детски свят” – Гълъбец, ЦДГ „Теменуга” – Ахелой”, ЦДГ „Сребърно звънче” – Страцин и ЦДГ „Мир” – Дъбник  по самостоятелно обособени позиции” (публикувана в РОП под ID № 9021879), като същата следва да се оттегли от портала на АОП.

2. След отстраняване на противоречията между документацията за участие и публичната покана, да се предприемат действия по публикуване на коригираната публична покана в портала на АОП, а коригираната документацията за участие да се постави заедно с публичната покана в Рубрика „Профил на купувача” в сайта на Община Поморие.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ