27.03.2013

“Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2012 г.”

О Б Щ И Н А   П О М О Р И Е

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, 

за  2012 г.

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  е разработена  на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,чл.4,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Поморие   за периода  2012 – 2015 година.

Програмата  има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Придобиването , управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Поморие .

Основният ангажимент на Община Поморие  е да стопанисва и се грижи за имотите публична общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските  фондове и други програми. Но за да може Община Поморие  да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата програма е важно  тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на  общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси  и др.

Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за  ПРОДАЖБА

 

1.Урегулирани поземлени имоти за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

 

3983/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ I-337 кв.35  345кв.м.
3984/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ II-338 кв.35 350кв.м.
3985/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ III-339 кв.35  348кв.м.
3986/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ IV-340 кв.35 356кв.м.
3987/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ V-341 кв.35 346кв.м.
3988/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ VI-342 кв.35 310кв.м.
3989/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ VII-343 кв.35 328кв.м.
3990/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ VIII-344 кв.35 346кв.м.
3991/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ IX-345 кв.35 366кв.м.
3992/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ X-346 кв.35 364кв.м.
3993/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XI-347 кв.35 361кв.м.
3994/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XII-348 кв.35 352кв.м.
3995/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XIII-349 кв.35 327кв.м.
3996/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XIV-350 кв.35 340кв.м.
3997/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XV-351 кв.35 377кв.м.
3998/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XVI-352 кв.35 359кв.м.
3999/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XVII-353 кв.35 435кв.м.
4000/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XVIII-354 кв.35 368кв.м.
4001/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XIX-355 кв.35 360кв.м.
4002/23.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XX-356 кв.35 356кв.м.
4058/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ I-309 кв.33 332кв.м.
4059/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ II-310 кв.33 304кв.м.
4060/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ III-311 кв.33 326кв.м.
4062/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ V-313 кв.33 346кв.м.
4063/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ VI-314 кв.33 277кв.м.
4064/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ VII-315 кв.33 500кв.м.
4065/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ VIII-316 кв.33 355кв.м.
4067/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ X-318 кв.33 314кв.м.
4068/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ XI-319 кв.33 295кв.м.
4069/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ XII-320 кв.33 318кв.м.
4070/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ I-321 кв.34 340кв.м.
4071/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ II-322 кв.34 348кв.м.
4072/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ III-323 кв.34 336кв.м.
4073/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ IV-324 кв.34 338кв.м.
4074/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ V-325 кв.34 346кв.м.
4075/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ VI-326 кв.34 360кв.м.
4076/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ VII-327 кв.34 330кв.м.
4077/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ VIII-328 кв.34 316кв.м.
4078/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ IX-329 кв.34 528кв.м.
4079/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ X-330 кв.34 339кв.м.
4080/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ XI-331 кв.34 363кв.м.
4081/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ XII-332 кв.34 409кв.м.
4082/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ XIII-333 кв.34 408кв.м.
4083/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ XIV-334 кв.34 409кв.м.
4084/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ XV-335 кв.34 369кв.м.
4085/06.03.2006г. с.ЛъкаУПИ XVI-336 кв.34 350кв.м.
4097/15.03.2006г. с.ЛъкаУПИ I-388 кв.38 379кв.м.
4098/15.03.2006г. с.ЛъкаУПИ II-389 кв.38 362кв.м.
4099/15.03.2006г. с.ЛъкаУПИ III-390 кв.38 345кв.м.
4100/15.03.2006г. с.ЛъкаУПИ IV-391 кв.38 386кв.м.
4101/15.03.2006г. с.ЛъкаУПИ V-392 кв.38 321кв.м.
4102/15.03.2006г. с.ЛъкаУПИ VI-393 кв.38 331кв.м.
4103/15.03.2006г. с.ЛъкаУПИ VII-394 кв.38 372кв.м.
4104/15.03.2006г. с.ЛъкаУПИ VIII-395 кв.38 421кв.м.
4105/15.03.2006г. с.ЛъкаУПИ IX-396 кв.38 358кв.м.
4106/15.03.2006г. с.ЛъкаУПИ X-397 кв.38 390кв.м.
4107/15.03.2006г. с.ЛъкаУПИ XI-398 кв.38 356кв.м.
4108/15.03.2006г. с.ЛъкаУПИ XII-399 кв.38 286кв.м.
4109/15.03.2006г. с.ЛъкаУПИ XIII-400 кв.38 322кв.м.
3957/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ I-258 кв.29 382кв.м.
3958/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ II-259 кв.29 398кв.м.
3959/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ III-260 кв.29 396кв.м.
3960/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ IV-261 кв.29 397кв.м.
3961/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ V-262 кв.29 467кв.м.
3962/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ VI-263 кв.29 514кв.м.
3963/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ VII-264 кв.29 529кв.м.
3964/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ VIII-265 кв.29 514кв.м.
3965/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ IX-266 кв.29 513кв.м.
3966/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ X-267 кв.29 518кв.м.
3967/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XI-268 кв.29 500кв.м.
3968/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XII-269 кв.29 491кв.м.
3969/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XIII-270 кв.29 530кв.м.
3970/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XIV-271 кв.29 502кв.м.
3971/03.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XV-272 кв.29 550кв.м.
4023/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ I-274 кв.30 386кв.м.
4024/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ II-275 кв.30 390кв.м.
4025/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ III-276 кв.30 395кв.м.
4026/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ IV-277 кв.30 409кв.м.
4027/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ V-278 кв.30 407кв.м.
4028/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ VI-279 кв.30 422кв.м.
4029/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ VII-280 кв.30 434кв.м.
4030/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ VIII-281 кв.30 616кв.м.
4031/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ IX-282 кв.30 444кв.м.
4032/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ X-283 кв.30 506кв.м.
4033/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XI-284 кв.30 638кв.м.
4034/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XII-285 кв.30 365кв.м.
4035/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XIII-286 кв.30 390кв.м.
4036/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XIV-287 кв.30 391кв.м.
4037/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XV-288 кв.30 391кв.м.
4038/27.02.2006г. с.ЛъкаУПИ XVI-289 кв.30 381кв.м.
760/19.05.2000г. с.ПоройУПИ V кв.33 1000кв.м.
769/19.05.2000г. с.ПоройУПИ I кв.24 500кв.м.
770/19.05.2000г. с.ПоройУПИ II кв.24 515кв.м.
1041/23.08.2000г. с.ДъбникУПИ IV кв.16 480кв.м.
60/10.10.1997г. с.ГорицаУПИ XII кв.42 1130кв.м.
8/09.01.1997г. с.ГорицаУПИ II кв.63 500кв.м
9/09.01.1997г. с.ГорицаУПИ III кв.63 500кв.м.
2290/08.04.2003г. гр.КаблешковоУПИ XVIII кв.49 670кв.м.
2291/08.04.2003г. гр.КаблешковоУПИ XVII кв.49 540кв.м.
1654/11.01.2001г. гр.КаблешковоУПИ IX кв.2 660кв.м.
937/07.08.2000г. гр.КаблешковоУПИ I кв.18 810кв.м.
1129/12.09.2000г. гр.КаблешковоУПИ I кв.7 850кв.м.
911/01.08.2000г. с.БатаУПИ XXI кв.50 840кв.м.
4905/30.07.2010г. с.ГълъбецУПИ XI кв.34 500кв.м.
4904/30.07.2010г. с.ГълъбецУПИ XII кв.34 500кв.м.
4906/30.07.2010г. с.ГълъбецУПИ XIII кв.34 500кв.м.
4907/30.07.2010г. с.ГълъбецУПИ XIV кв.34 500кв.м.
4908/30.07.2010г. с.ГълъбецУПИ XV кв.34 500кв.м.
629/10.04.2000г. с.ГълъбецУПИ III кв.28 1265кв.м.
987/17.08.2000г. с.АлександровоУПИ I кв.23 750кв.м.
987/17.08.2000г. с.АлександровоУПИ II кв.23 790кв.м.
989/17.08.2000г. с.АлександровоУПИ III кв.23 780кв.м.
4938/29.10.2010г. с.АлександровоУПИ VI кв.5 420кв.м.

2.Продажба на жилища съгласно чл.34 т.1 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища

 

 1. гр.Поморие кв.”Свобода” бл.19 вх.А ет.3 ап.8
 2. гр.Поморие кв.”Свобода” бл.19 вх.Б ет.1 ап.1
 3. гр.Поморие кв.”Свобода” бл.19 вх.Б ет.7 ап.21
 4. гр.Поморие кв.”Свобода” бл.20 вх.А ет.1 ап.2
 5. гр.Поморие кв.”Свобода” бл.20 вх.А ет.3 ап.9
 6. гр.Поморие кв.”Свобода” бл.20 вх.Б ет.3 ап.9
 7. гр.Поморие кв.”Свобода” бл.20 вх.Б ет.3 ап.7
 8. гр.Поморие ул.”Гео Милев” №17А ет.2
 9. гр.Поморие ул.”Гео Милев” №17А партерен етаж
 10. гр.Каблешково ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.1 ап.1
 11. гр.Каблешково ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.2 ап.5
 12. гр.Каблешково ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.2 ап.6
 13. гр.Каблешково ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.3 ап.7
 14. гр.Каблешково ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.3 ап.8
 15. гр.Каблешково ул.”Климент Охридски” бл.2 вх.А ет.1
 16. гр.Каблешково ул.”Климент Охридски” бл.2 вх.Б ет.1
 17. гр.Каблешково ул.”Христо Ботев” 33 вх.Б ет.1
 18. гр.Каблешково ул.”Захари Стоянов” 55
 19. гр.Каблешково ул.”Климент Охридски” 18

 

3.При възникване на конкретни предложения същите ще бъдат процедирани по реда на чл.35 от ЗОС.

IІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за  ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЛИЦА С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ

 

759/19.05.2000г. с.ПоройУПИ XII кв.25 755кв.м.
1036/21.08.2000г. с.Дъбник1/2 от  УПИ XX кв.17 900кв.м.
704/09.05.2000г. с.КосовецУПИ XI кв.16 576кв.м.
17/20.02.1997г. с.ГорицаУПИ I кв.60 510кв.м.
18/20.02.1997г. с.ГорицаУПИ II кв.60 510кв.м.
19/20.02.1997г. с.ГорицаУПИ III кв.60 510кв.м.
22/10.04.1997г. с.ГорицаУПИ IV кв.60 510кв.м.
23/10.04.1997г. с.ГорицаУПИ V кв.60 510кв.м.
24/10.04.1997г. с.ГорицаУПИ VI кв.60 510кв.м.
25/10.04.1997г. с.ГорицаУПИ VII кв.60 540кв.м.
549/28.03.2000г. с.МедовоУПИ III кв.38 770кв.м.
550/28.03.2000г. с.МедовоУПИ I кв.39 770кв.м.
551/28.03.2000г. с.МедовоУПИ II кв.39 755кв.м.
2230/10.01.2003г. гр.КаблешковоУПИ II кв.18 740кв.м.
938/07.08.2000г. гр.КаблешковоУПИ III кв.18 660кв.м.
894/01.08.2000г. с.БатаУПИ IV кв.50 500кв.м.
895/01.08.2000г. с.БатаУПИ V кв.50 530кв.м.
897/01.08.2000г. с.БатаУПИ VII кв.50 575кв.м.
900/01.08.2000г. с.БатаУПИ X кв.50 665кв.м.
902/01.08.2000г. с.БатаУПИ XII кв.50 760кв.м.
903/01.08.2000г. с.БатаУПИ XIII кв.50 560кв.м.
904/01.08.2000г. с.БатаУПИ XIV кв.50 505кв.м.
905/01.08.2000г. с.БатаУПИ XV кв.50 530кв.м.
713/09.05.2000г. с.БатаУПИ II кв.47 1160кв.м.
4998/14.03.2011г. гр.АхелойУПИ XXII кв.3500833.501.379 573кв.м.
4914/30.07.2010г. с.ГълъбецУПИ II кв.35 500кв.м.
4915/30.07.2010г. с.ГълъбецУПИ III кв.35 500кв.м.
4916/30.07.2010г. с.ГълъбецУПИ IV кв.35 500кв.м.
4917/30.07.2010г. с.ГълъбецУПИ V кв.35 500кв.м
4918/30.07.2010г. с.ГълъбецУПИ VI кв.35 500кв.м.
4919/30.07.2010г. с.ГълъбецУПИ VII кв.35 500кв.м
704/09.05.2000г. с.КосовецУПИ XI кв.16 648кв.м.
706/09.05.2000г. с.КосовецУПИ X кв.22 730кв.м.
707/09.05.2000г. с.КосовецУПИ XI кв.22 770кв.м.
1064/29.08.2000г. с.БелодолУПИ VI кв.1 1040кв.м.
1065/29.08.2000г. с.БелодолУПИ VII кв.1 1220кв.м.
1066/29.08.2000г. с.БелодолУПИ I кв.1 840кв.м.
1067/29.08.2000г. с.БелодолУПИ II кв.1 1370кв.м.
1068/29.08.2000г. с.БелодолУПИ VII кв.1 900кв.м.
31/10.04.1997г. С.СтрацинУПИ III кв.21 930кв.м.

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА  

 

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения същите ще бъдат процедирани по реда на чл.37 от ЗОС.

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.Ликвидиране на съсобствеността между Община Поморие и Потребителна кооперация “Гено Сивов” гр.Каблешково.

2.При постъпване на предложения до кмета на общината същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС.

VI.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА С НАЕМАТЕЛИТЕ

 

1. Три броя помещения, всяко на площ от 15кв.м., на втори етаж на сграда, находяща се в ПИ 57491.502.206.1 по кадастралната карта на гр.Поморие (по предходен план УПИ VII-960, кв.69), актувани с АОС №2851/16.03.2005г..

2. Имот – публична общинска собственост /АОС №65/09.11.1997г. – представляващ помещение с площ 12кв.м., находящо се в УПИ I кв.36 по плана на гр.Каблешково.

3. Имот – публична общинска собственост АОС 64/09.11.1997г., представляващ помещение на площ 50 кв.м в бивша ЗС, УПИ VIII, кв.20 по плана на гр.Каблешково.

4. Имот – частна общинска собственост /АОС №69/09.11.1997г. – представляващ помещение с площ 20кв.м., находящо се в УПИ X кв.11 по плана на гр.Каблешково.

5. Имот – частна общинска собственост /АОС №4527/06.11.2008г. – представляващ помещение с площ 141кв.м. находящо се  в УПИ V кв.8 по плана на с.Горица.

6. Имот – частна общинска собственост /АОС №1569/19.12.2002г. – представляващ помещение с площ 12кв.м., находящо се в УПИ XII кв.7 по плана на с.Горица.

7. Имот – частна общинска собственост /АОС №59/10.10.1997г. – представляващ помещение с площ 45кв.м. в югозападната част на първи етаж на сграда, находяща се в УПИ XIV кв.29 по плана на с.Горица.

8. Имот – частна общинска собственост /АОС №59/10.10.1997г. – представляващ помещение с площ 45кв.м., в югоизточната част на сграда, находяща се в УПИ XIV кв.29 по плана на с.Горица.

9. Имот – частна общинска собственост /АОС №4524/24.10.2008г. – представляващ помещение с площ 86.75кв.м., находящо се в УПИ XIV кв.9 по плана на с.Страцин.

10. Имот – частна общинска собственост /АОС №62/30.01.1998г. – представляващ масивна сграда със застроена площ 300.00кв.м., находяща се в УПИ I кв.9 по плана на с.Страцин.

11. Имот – частна общинска собственост /АОС №4523/24.10.2008г. – представляващ помещение с площ 14кв.м., находящо се в УПИ IX кв.10 по плана на с.Дъбник.

12. Имот – частна общинска собственост /АОС №1541/18.12.2000г. – представляващ помещение с площ 40кв.м., находящо се в УПИ VII кв.4 по плана на с.Гълъбец.

13. Имот – частна общинска собственост /АОС №1541/18.12.2000г. – представляващ помещение с площ 30кв.м., находящо се в УПИ VII кв.4 по плана на с.Гълъбец.

14. Имот – публична общинска собственост /АОС №325/01.09.1999г. – представляващ язовир с планоснимачен номер №000098, с площ 48.842кв.м., находящ се в землището на с.Косовец.

15. Имот – публична общинска собственост /АОС №328/01.09.1999г. – представляващ язовир с планоснимачен номер №000102, с площ 40.443кв.м., находящ се в землището на гр.Ахелой

16. Имот – публична общинска собственост /АОС №323/18.08.1999г. – представляващ язовир с планоснимачен номер №000172, с площ 119.177кв.м., находящ се в землището на гр.Ахелой.

17. Имот – публична общинска собственост /АОС №330/01.09.1999г. – представляващ язовир с планоснимачен номер №000426, с площ 34.042кв.м., находящ се в землището на с.Бата.

18. Имот – публична общинска собственост /АОС №329/01.09.1999г. – представляващ язовир с планоснимачен номер №000277, с площ 21.165кв.м., находящ се в землището на с.Горица.

19. Имот – частна общинска собственост /АОС №2704/23.04.2004г. – представляващ УПИ X, кв.30 по плана на с. Козичино с площ 150кв.м..

20. Имот – частна общинска собственост АОС №1416/22.11.2000г. – представляващ помещение с площ 20кв.м., находящо се в УПИ VIII кв.20 по плана на с.Бата.

21. Имот – публична общинска собственост АОС 1527/18.12.2000г., представляващ помещение на площ 45 кв.м, УПИ VIII, кв.20 по плана на с.Бата.

22. Имот – публична общинска собственост /АОС №322/17.08.1999г. – представляващ част от покривно пространство с площ 148.00кв.м., находящо се в ПИ 00833.501.227.1 по кадастралната карта на гр.Ахелой (по предходен план УПИ II кв.11 по плана на гр.Ахелой).

23. Имот – публична общинска собственост /АОС №322/17.08.1999г. – представляващ помещение с площ 16.00кв.м., находящо се в ПИ 00833.501.227.1 по кадастралната карта на гр.Ахелой (по предходен план УПИ II кв.11 по плана на гр.Ахелой).

24. Имот – публична общинска собственост /АОС №44/10.10.1997г. – представляващ част от покривно пространство с площ 5.00кв.м., и помещение на втори етаж с площ от 13кв.м. находящ се в ПИ 00833.501.228.7 по кадастралната карта на гр.Ахелой (по предходен план УПИ I кв.11 по плана на гр.Ахелой).

25. Имот – частна общинска собственост /АОС №4527/06.11.2008г. – представляващ помещение с площ 80кв.м. находящо се  в УПИ V кв.8 по плана на с.Горица.

26. Имот – частна общинска собственост /АОС №4564/08.04.2008г. – представляващ помещение с площ 70кв.м. находящо се  в УПИ V кв.35 по плана на с.Бата.

27. Имот – публична общинска собственост /АОС №310/01.07.1999г. – представляващ помещение с площ 16кв.м. находящо се  в УПИ VIII кв.13 по плана на с.Бата.

28. Имот – частна общинска собственост /АОС №4563/03.04.2009г. – представляващ помещение с площ 15.79кв.м. находящо се  в имот №9504 по плана на с.Бата.

Здравни заведения

1. Имот общинска собственост, представляващ помещение на площ 12 кв.м., находящо се в с.Порой, кв.7

2. Имот – публична общинска собственост АОС 338/25.08.1999г. представляващ помещение на площ 42кв.м., находящо се в с.Гълъбец, УПИ XIII кв.6.

3. Имот – публична общинска собственост АОС 1527/18.12.2000г. представляващи  помещения на площ 51.60 кв.м., находящи се в с.Бата, УПИ VIII, кв.20,

4. Имот – публична общинска собственост АОС №1416/22.11.2000г.. представляващ  помещение на площ 43 кв.м, находящ се в с.Бата, УПИ VIII кв.20.

5.Имот – публична общинска собственост АОС 312/07.07.1999г., представляващ  помещение на площ 19кв.м., находящ се в с.Белодол, УПИ I кв.11,

6. Имот – публична общинска собственост АОС 64/09.11.1997г. представляващ  помещения на площ 14 кв.м и ½ от помещение с площ 16кв.м за чакалня находящ се в гр. Каблешково, УПИ II кв.50.

6. Имот – публична общинска собственост АОС 64/09.11.1997г, представляващ  помещение на площ 45кв.м, находящ се в гр.Каблешково, УПИ II кв.50.

7. Имот – публична общинска собственост АОС 64/09.11.1997г, представляващ  помещение на площ 32кв.м, находящ се в гр.Каблешково, УПИ II кв.50.

8.Имот – публична общинска собственост АОС 1528/18.12.2000г, представляващ  помещения на площ 10.50 кв.м, находящ се в с.Медово, кв.28, УПИ IV.

9. Имот – публична общинска собственост, представляващ  помещение на площ 26.50 кв.м, находящ се в с.Габерово, УПИ VI кв.9.

10.Имот – публична общинска собственост АОС 1528/18.12.2000г, представляващ  помещение на площ 10.50 кв.м, находящ се в с.Медово, УПИ IV кв.28.

11. Имот – публична общинска собственост АОС 1528/18.12.2000г, представляващ  помещения на площ 41 кв.м, находящ се в с.Медово, УПИ IV кв.28.

12. Имот – публична общинска собственост АОС 306/01.07.1999г., представляващ  помещение на площ 16 кв.м, находящ се в с.Каменар, УПИ X кв.21.

13. Имот – публична общинска собственост АОС 3918/17.09.2005г., представляващ  помещение на площ 10 кв.м, находящ се в с.Александрово УПИ XI, кв.12.

14. Имот – публична общинска собственост /АОС №2115/12.09.2002г. – представляващ помещение с площ 14.40кв.м., находящо се в ПИ 57491.501.296.1 по кадастралната карта на гр.Поморие (по предходен план УПИ II кв.97) по плана на гр.Поморие.

15. Имот – публична общинска собственост /АОС №2115/12.09.2002г. – представляващ помещение с площ 80.00кв.м., находящо се в ПИ 57491.501.296.1 по кадастралната карта на гр.Поморие (по предходен план УПИ II кв.97) по плана на гр.Поморие.

16. Имот – публична общинска собственост /АОС №2115/12.09.2002г. – представляващ помещение с площ 52.53кв.м., находящо се в ПИ 57491.501.296.1 по кадастралната карта на гр.Поморие (по предходен план УПИ II кв.97) по плана на гр.Поморие.

17. Имот – публична общинска собственост /АОС №2115/12.09.2002г. – представляващ помещение с площ 28.80кв.м., находящо се в ПИ 57491.501.296.1 по кадастралната карта на гр.Поморие (по предходен план УПИ II кв.97) по плана на гр.Поморие.

18. Имот – публична общинска собственост /АОС №2115/12.09.2002г. – представляващ помещение с площ 14.40кв.м., находящо се в ПИ 57491.501.296.1 по кадастралната карта на гр.Поморие (по предходен план УПИ II кв.97) по плана на гр.Поморие.

19. Имот – публична общинска собственост /АОС №2115/12.09.2002г. – представляващ помещение с площ 14.40кв.м., находящо се в ПИ 57491.501.296.1 по кадастралната карта на гр.Поморие (по предходен план УПИ II кв.97) по плана на гр.Поморие.

20. Имот – публична общинска собственост /АОС №2115/12.09.2002г. – представляващ помещение с площ 14.40кв.м. и помещение – чакалня на площ от 3.60кв.м., находящи се в ПИ 57491.501.296.1 по кадастралната карта на гр.Поморие (по предходен план УПИ II кв.97) по плана на гр.Поморие.

21. Имоти – публична общинска собственост /АОС №2998/14.09.2005г. – представляващи 3/три/ броя помещения с площи съответно от 17.00кв.м., 17.00кв.м. и 12.00кв.м., находящи се в ПИ 57491.506.466.1 по кадастралната карта на гр.Поморие (по предходен план УПИ I кв.133) по плана на гр.Поморие.

22. Имот – публична общинска собственост / АОС №4865/14.01.2010г., представляващ стомотологичен кабинет на площ от 43.99кв.м., находящ се в УПИ VIII кв.7 по плана на с.Горица.

23. Имот – публична общинска собственост / АОС №4865/14.01.2010г., представляващ лекарски кабинет на площ от 39.60кв.м., находящ се в УПИ VIII кв.7 по плана на с.Горица.

24. Имот – публична общинска собственост / АОС №4865/14.01.2010г., представляващ аптека на площ от 30.92кв.м., находящ се в УПИ VIII кв.7 по плана на с.Горица.

25. Имот – частна общинска собственост /АОС №5018/11.04.2011г. – представляващ помещение на площ от 82кв.м. и склад на площ от 55кв.м., находящи се в ПИ 57491.502.305 по кадастралната карта на гр.Поморие (по предходен план УПИ XIII кв.79) по плана на гр.Поморие.

26. Имот – публична общинска собственост /АОС №2998/14.09.2005г. – представляващ пет броя помещения с обща площ от 121.60кв.м.  находящи се в ПИ 57491.506.466.1 по кадастралната карта на гр.Поморие (по предходен план УПИ I кв.133) по плана на гр.Поморие.

VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на “МБАЛ-ПОМОРИЕ”ЕООД върху ползваните от тях помещения с обща площ от 3973.52кв.м., находящи се в сграда “Общинска болница и медицински център” в  УПИ II, кв.97 по плана на гр.Поморие, актувана с АПОС №2115/12.09.2002г.

2. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на “Медицински център I” върху ползваните от тях 6 броя помещения с обща площ от 90.00кв.м., находящи се в сграда “Общинска болница и медицински център” в  УПИ II, кв.97 по плана на гр.Поморие, актувана с АПОС №2115/12.09.2002г.

3. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на “МБАЛ-ПОМОРИЕ”ЕООД върху помещение на площ от 25.00кв.м., находящо се в сграда “Здравен център” в  УПИ I, кв.133 по плана на гр.Поморие /ПИ с идентификатор 57491.506.466.1/, актувана с АПОС №2998/14.09.2005г.

4.При постъпване на предложения до кмета на общината същите ще бъдат процедирани по реда на чл.12 от ЗОС.

VII.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост

 

I.                  По приходната част

 

 “Общинска собственост”

– Наем и аренда на земеделски земи                                    46 200лв.

– Наем на апартаменти                                                             8 100лв.

– Наем на нежилищни имоти – публична и частна             35 000лв.

общинска собственост

– Продажба на общински имоти .                                          200 000лв.

–         Пристанищни такси                                                           15 000лв.

–         Наем на паркоместа                                                            15 000лв.

 1. II.               По разходната част

  -Пътни знаци                                                                         10 000лв.

– Маркировка                                                                         25 000лв.

– Изграждане приют за кучета                                              80 000лв.

БЮДЖЕТ НА “ОБЩИНСКИ ГОРИ”

1.Приходи

–         Продажба на широколистна дървесина  за местно население – 552 000лв.

–         Продажба на иглолистна дървесина -123 120лв.

–         Приходи от странични горски продукти /паша, гъби, цвят, зеленина/ –

2 000лв

2.Разходи

–         Сеч и извоз на дървесина – 222 000лв.

–         Товарене на иглолистна дървесина – 13300лв.

–         ГСМ и разходи за обслужване на автомобила – 5000лв.

–         Закупуване на втори автомобил за охрана на горите – 10 000лв.

–         Канцеларски материали – 1600лв.

–         Ремонт на съществуващи горски пътища – 18 000лв

–         Лесокултурни мероприятия /отглеждане на млади насаждения/ – 18 000лв.

–         Противопожарни мероприятия – 18 000лв.

–         Такса за участие в АОГ – 2200лв.

–         Разходи за почистване на терена и механизирана почвоподготовка по проект – 53208лв.

–          Разходи за оборудване на противопожарни депа по проект – 8916лв.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Поморие

Програма-за-управление-на-имоти-ОС-за-2012

  ↑ Изтегли от тук ↑