01.03.2013

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015

С   Т   Р   А   Т   Е   Г   И   Я

ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО   

НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  ЗА ПЕРИОДА   

2012 – 2015 г.

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ.

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Общината е основна административно-териториална единица в Република България, в която се осъществява местното самоуправление.            Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. образованието;

4. здравеопазването;

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности;

7. социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10. развитието на спорта, отдиха и туризма.

От друга страна общината е самостоятелно юридическо лице и има право на собственост.

Това право е прокламирано още в основния закон на страната. Конституцията на Република България от 1991г. отново след дългогодишен период прокламира това право и раздели общодържавната собственост на държавна, общинска и частна собственост, като постанови режимът на общинската собственост да бъде уреден в самостоятелен закон.

През 1996г. бе приет закона за общинската собственост, който регламентира придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество.

Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този Закона за общинската собственост и на специалните закони в тази област.

Основен принцип, прокламиран в Закона за общинската собственост е, че имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

От своя страна общинската собственост е публична и частна.

Имотите публична общинска собственост се групират в три групи:

1. имотите и вещите, определени със закон;

2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;

3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.

Имотите и вещите – публична общинска собственост, земите от общинския поземлен фонд и горите и земите от общинския горски фонд , не могат да се придобиват по давност.

Имотите и вещите – публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти – публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон.

Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на общината, включително и плодовете от вещите –публична общинска собственост, представляват частна общинска собственост.

Имотите и вещите – частна общинска собственост, могат да бъдат обект на разпореждане. За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е предвидено друго.

Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез:

–         продажба,

–         замяна,

–         дарение,

–         делба,

–         възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права,

–         по друг начин, определен в закон.

Възможна е  промяна на правния режим на общинската собственост чрез  преобразуването й от обект – публична общинска собственост в обект – частна общинска собственост и обратно.

Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да задоволяват обществени потребности след решение на Общинския съвет се обявяват за частна общинска собственост.

Имотите публична и частна общинска собственост подлежат на актуване.

За временни постройки, обществени паркинги, зелени площи, местни пътища, улици, площади и други линейни обекти на техническата инфраструктура, които са публична общинска собственост актове не се съставят.

След съставянето на всеки акт за общинска собственост, данните и обстоятелствата, констатирани в него, се вписват в зависимост от характера на собствеността в главния регистър за публичната общинска собственост или в главния регистър за частната общинска собственост.

Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях.

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет, който от своя страна приема настоящата стратегия за управлението на общинската собственост.

Правото на собственост на общината кореспондира пряко със задължението на нейните органи да управляват, придобиват и се разпореждат с нея законосъобразно, целесъобразно и в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин.

ІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА

1. Обхват

Настоящата Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост обхваща периода 2012 – 2015 година.

Предмет на  стратегията са целите, принципите и приоритетите на придобиване на общинска собственост, както и управлението и разпореждането с всички имоти и вещи общинска собственост,

 2. Структура на стратегията

Стратегията включва:

1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;

3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;

Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост трябва да се основава на:

  1. Идентифициране на обема собственост;

2.  Анализ на състоянието към момента, включително:

–         рискове и слаби страни при управлението;

–         плюсове и възможности за развитие на потенциала.

3. Политики и конкретни задачи

ІІІ. ОСНОВНИ, ПРИНЦИПИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ПРИ  ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО  С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Принципи при придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост

Законосъобразност

Общинският съвет, кметът на общината, кметовете на райони и кметства и кметските наместници действат в рамките правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се издават за целите, на основанията и по реда предвиден в закона.

Приоритетност на обществения интерес

При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите приоритетно следят за защита на обществения интерес.  Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

Публичност

При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона.

Целесъобразност

Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско имущество.

Състезателност при  разпореждането.

Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин определени в наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС.

2. Основни цели

1. Пълно идентифициране на обема общинска собственост

Въпреки, че общинската собственост като такава бе прокламирана със Закона за общинската собственост през 1996г. процесът на установяване и актуване на същата се удължи във времето. Допълнително се възстановиха на общината земи в общински поземлен фонд и гори и земи в общински горски фонд. Пълното идентифициране на обема общинска собственост е основна предпоставка за взимане на управленски решения по управление и разпореждане със същия, което прави тази цел първостепенна и приоритетна.

2. Анализ на състоянието към момента, включително:

–         рискове и слаби страни при управлението;

–         плюсове и възможности за развитие на потенциала.

Анализът на състоянието към момента е втора но не второстепенна цел на настоящата стратегия. Анализът на състоянието е необходима предпоставка за предприемане на конкретни действия, свързани със придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, включително саниране на сграден фонд, подмяна и оптимизация на автопарка на общината, ликвидиране или разпореждане на неподлежащ на саниране сграден фонд, правна интервенция за установяване правото на собственост на общината при материален спор, предприемане на действия по оптимизация при управлението, охраната на имотите и др.

3. Гарантиране на оптимално задоволяване на нуждите на администрацията и звената на бюджетна издръжка от общинска собственост включително сграден фонд и обслужващи вещи.

Постигането на тази цел гарантира оптималност и ефективност на работата на общинските администрации и звената на бюджетна издръжка, което е основана предпоставка за изпълнение на основната им цел- предоставяне на ефективни обществени услуги.  

4. Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от управлението на общинската собственост.

Оптимизацията на действията по управление на общинската собственост гарантират устойчивост на развитието на общината. Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

5. Анализ на необходимостта от разпореждане с общинско имущество.

Целта е да се осигурят достоверни изходни данни, даващи възможност за анализ от необходимостта от разпореждане с общинско имущество. Подходът следва да е балансиран между нуждите на общината в краткосрочен и дългосрочен план и от разходите по поддръжка, охрана , управление на ненужните в момента на общината имоти от една страна, като се държи сметка и за тенденциите в развитието на пазара на недвижими имоти и движими вещи. Разпореждането с общинско имущество като краен резултат трябва да е съобразено с постигането на предходните цели.

6. Оптимизиране, подобряване и разширяване на общинската инфраструктура.

Целта е подобряване на настоящата и изграждане на нова инфраструктура във всички населени места в общината.

  

7. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.

Осигуряването и постигането на предходните цели гарантират постигането на настоящата цел имаща за основа разбирането, че общинската собственост поддържана в оптимален обем, структура и при оптимално управление е гарант за осигуряване на устойчиво развитие на общината като цяло.

ІV. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД НАЕМ ИЛИ ДА БЪДАТ ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИДОВЕТЕ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ

Характерът и спецификата от отделните видове собственост предполагат конкретните политики, цели и задачи за всеки от тях да бъдат изведени самостоятелно.

Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и частна, в Община Поморие има съставени  5193 акта за общинска собственост.

Структурирана по вид и предназначение на имотите общинската собственост е посочена в Таблица № 1.

Таблица № 1

№ по ред Вид на имота Брой актове
1. Незастроени поземлени имоти 5089
2. Застроени нежилищни имоти 

– сгради

– части от сгради

104 

81

23

3. Детски градини и ясли 15
4. Училища 13
5. Здравни заведения 8
6. Културни институти 1
7. Читалища 8
8. Спортни имоти 9
9. Сгради на кметства 16
10. Жилищни имоти 20
11. Микроязовири 8
12. Земеделски земи от общинския поземлен фонд 1695
13. Гори и земи от общинския горски фонд 152
Общо: 5193

 

         С влизане в сила на Закона за общинската собственост на 01.06.1996 година стартира процесът на идентификация на общинската собственост, който продължава и в момента.

През изминалите 15 години от влизането в сила на ЗОС работата по пълното идентифициране на общинската собственост е извършвана с възможностите на отдел „Общинска собственост”. Проучване и актуване на имоти се е извършвало предимно при наличие на инициатива за разпореждане с конкретен терен или сграда.

  1. 1.                НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ

 

На териториите на кметствата незастроените терени са предимно с жилищно предназначение.

Трудности в управлението на незастроените имоти създава неприключилият процес по идентификация на собствеността. След влизане в сила на Закона за общинската собственост приоритетно са отписани от актовите книги на държавната собственост и са съставени актове за общинска собственост на застроените имоти, които представляват административни сгради, училища, детски градини, читалища, здравни заведения, жилища и др. Несистемна е била работата по проучване, деактуване и актуване на незастроените имоти. В повечето случаи общинската администрация се е сезирала и е започвала проучване на собствеността  на конкретен терен след инициатива от страна на общината, на физически или юридически лица.

За отписване на имотите, които към момента са все още с актове за държавна собственост е необходимо събиране на нужните документи и оформяне на преписки за деактуване.

Имотите, които са в територията на града са малки, разпокъсани,  често обременени със съсобственост и с комуникации. От гледна точка на възможностите за застрояване много малка част от тях имат инвестиционен потенциал.

Ограничения в управлението поставя и фактът, че не за всички имоти има действащи планове за регулация. Върху имоти без подробни устройствени планове не може по закон да се учредява право на строеж. Нецелесъобразно е и извършването на замени с такива имоти, тъй като само с действащ ПУП се установява потенциалът на имота.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

 

–    неприключил  и бавен процес на идентификация и актуване на общински имоти;

– недостатъчен кадрови и организационно–технически ресурс;

– риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане;

– риск от прекомерно намаляване на общинската собственост и недостиг на терени за осъществяване функциите на общината.

Плюсове и възможности

 

–         оптимизиране процеса на управление;

-увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и  актуване на нови имоти;

–       повишен инвестиционен интерес към терени в общината, възможност за реализиране на високи приходи от продажби и за осигуряване на нови инвестиции;

–     максимално развитие потенциала на всеки имот.

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

Политики и задачи свързани с постигането на горепосочените цели:

– да се ускори  процесът на идентификация на общинските терени;

– да се разработи и прилага методика за изследване потенциала на всеки терен, съобразно предвижданията на Общия градоустройствен план (ОГП);

– да се правят постъпки пред държавата за деактуване на имоти, които са важни за устойчивото развитие на общината;

– да продължи практиката чрез публично-частно партньорство (ПЧП) да се реализират крупни проекти върху общински терени;

– да се утвърждава ролята на смесената Комисия по общинска собственост,  като орган, който се произнася относно законосъобразността, целесъобразността и наличието на интерес за общината от конкретно разпореждане;

– да се увеличи кадровия и административен потенциал, включително чрез привличане на консултанти и фирми.

  1. 2.                ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

 

След влизане в сила на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и Закона за общинската собственост, много застроени имоти бяха предмет на прехвърлителни сделки, но същевременно  лиши общината от приходи в дългосрочен план.

Начинът на ползване и видът на сградите и части от сгради отдадени под наем е представен в Таблица № 2.

Таблица № 2

№ по ред Вид на имота Начин на ползване
Отдадени под наем,          бр. Право на ползване,   бр. За безвъзмездно ползване,  бр. Свободни, бр. Общо,          бр.
1 2 3 4 5 6 7
1. Сгради 3 3
2. Помещения 49 1 8 58
Общо:         62

В 5 общински имота са настанени териториални структури на държавни институции – Районен съд Поморие, Агенция за социално подпомагане, Общинска служба по земеделие и гори, ХЕИ, РЗОК, Бюро по труда които по закон не заплащат наеми.

Към края на 2011г. действащите договори за отдадени под наем имоти и части от имоти са 45, разпределени по предназначение съгласно Таблица № 3 .

Таблица № 3

№ по ред Предназначение Брой договори
1 2 3
1. Обекти за търговия,  производство, услуги, офиси и др. 16
2. Клубни помещения Политически партии 5
3. Неправителствени организации  
4. Лекари 24
Общо: 45

 

За всички горепосочени имоти са съставени актове за общинска собственост.

Приходите от отдаване на застроени нежилищни имоти за 2008 г. са  40 000лв.

Забелязва се трайна липса на интерес към сгради и части от сгради на територията на кметствата.

Причина за липсата на интерес за голямата част от помещенията е лошото им състояние. Някой от обектите се нуждаят от основен ремонт, от ремонти на покриви и укрепване.

Проблем представляват и сградите на закритите учебни заведения по кметствата. В следствие на неизползването им сградите започват да се рушат. Нецелесъобразна на този етап е продажбата на тези имоти. Училищните сгради са с големи прилежащи терени  и са разположени в централната част на населените места.   В перспектива може да възникне необходимост от учебни заведения, която, при извършено разпореждане със сега съществуващите имоти, да не може да бъде удовлетворена.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

–     лошо състояние на част от сградите и  недостиг на средства за поддръжка и опазване на собствеността;

–       имоти – общинска собственост са в съсобственост с имоти на физически и юридически лица, като част са в многоетажни сгради;

–   наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване;

–   риск от грешни решения за разпореждане

–     намаляване на ежегодните приходи от отдаване под наем;

–  недостиг  на сгради за обществено-обслужващи и административни дейности.

Плюсове и възможности

–     възможност за увеличаване на сградния фонд чрез ПЧП при застрояването и чрез замени на терени срещу ново строителство върху тях;

–       оптимизиране процеса на управление;

–    прекратяване на съсобствеността чрез  продажбата на частта на общината,  изкупуване частта на съсобствениците;

– осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за подобряване състоянието  на имотите.

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

Политики и задачи за постигане на целите на настоящата стратегия

-да се обследват сградите и се съставят технически паспорти, съгласно изискванията на Наредба № 5/2006 г. на  МРРБ за техническите паспорти на строежите;

-да се изготви финансово-икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане;

-да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми за осигуряване на средства от евро-фондовете за подобряване състоянието сградите;

-да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска собственост сгради, престанали да имат предназначението на   публична собственост, с цел дългосрочното отдаване под наем или ползване;

3. СГРАДЕН ФОНД НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА.

 

Община Поморие разполага със следния сграден фонд за нуждите на общинска администрация в общинския център и кметствата и за нуждите на детски градини и училища разпределен по населени места както следва:

      Таблица № 4

Населено място Административни сгради Детски градини Училища
Поморие 1 3 4
Каблешково 1 1 1
Ахелой 1 1 1
Порой 1 1 1
Белодол 1 1
Горица 1 1 1
Медово 1 1
Страцин 1 1 1
Козичино 1 1
Каменар 1
Бата 1 1 1
Лъка 1
Косовец 1 1 1
Александрово 1 1
Дъбник 1 1 1
Габерово 1 1
Гълъбец 1 1 1
Общо 17 14 16

 

Общината разполага с 17 административни сгради за нуждите на общинските администрации в съответните населени места. По-голямата част от сградния фонд за нуждите на администрацията в населените места е остарял и в половината от него не е правен ремонт през последните години. Предстои осигуряване на финансиране за ремонтиране на сградния административен фонд.

Сградите на детските градини и училища в общината са разпределени по населени места съгласно Таблица 4. В 4бр. населени места са закрити детските градини и училища и сградите са неизползваеми. В останалите населени места са извършени ремонти във всички сгради в последните 3 години.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

– лошо състояние на част от сградите и  недостиг на средства за поддръжка и опазване на собствеността;

–    имоти – общинска собственост са в съсобственост с имоти на физически и юридически лица, като част са в многоетажни сгради;

–  недостиг  на сгради за обществено-обслужващи и административни дейности.

– проблематично управление, поддръжка и охрана на сградите на закритите учебни заведения.

Плюсове и възможности

–     възможност за увеличаване на сградния фонд чрез ПЧП при застрояването и чрез предоставяне на терени за ново строителство върху тях срещу съответно обезщетени със сраден фонд.

–       оптимизиране процеса на управление;

–     прекратяване на съсобствеността чрез  продажбата на частта на общината,  изкупуване частта на съсобствениците или  замяна;

–    осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за подобряване състоянието  на имотите.

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

Политики и задачи за постигане на целите на настоящата стратегия

-да се обследват сградите и се съставят технически паспорти, съгласно изискванията на Наредба № 5/2006 г. на  МРРБ за техническите паспорти на строежите;

-да се изготви финансово-икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите на закритите учебни заведения и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане;

-осъществяване на предоставяне на терени срещу части от новопостроените сгради с обществено-обслужващо предназначение;

-да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми за осигуряване на средства от евро-фондовете за подобряване състоянието сградите;

-да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска собственост сгради, престанали да имат предназначението на   публична собственост, с цел дългосрочното отдаване под наем или ползване;

– да се предприемат мерки за енергийно саниране на сградния фонд за административни нужди, детски градини и училища.

  1. 4.    ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

 

                 Основните принципи за управление на жилищния фонд. Съгласно тях следва:

–  да се определят терени за изграждане на социални жилища;

Към края на 2011г. жилищния фонд на Община Поморие се състои от 16 апартамента и 3 къщи.

Структуриран по видове и местоположение,  общинският жилищен фонд е посочен в Таблици  № 5 и  № 6:

І. Апартаменти

                                                                                                                                        Таблица №5

Населено място Едностайни 

броя

Двустайни броя Тристайни 

броя

Четиристайни 

Броя

Всичко броя
Поморие 2 4 1 7
Каблешково 2 6 1 9
Всичко:         16

 

ІІ. Къщи

                                                                                                               Таблица № 6

№ по ред Населено място броя
1. Поморие 1
2. Каблешково 2
Всичко: 3

 

 

В общинските имоти са настанени общо 18  семейства.

През 2011г. приходите от наеми на общински жилища са в размер на 8100лв.

С решения №420/29.11.2005г. и №146/28.03.2008г. на ОбС-Поморие е установена наемната цена на кв.м. полезна площ: за Поморие – 0,55лв./кв.м.; за Каблешково – 0,35лв./кв.м.

Има общински жилища, които са в сгради ,  съсобствени между общината и физически лица. Тази съсобственост създава трудности при тяхното управление и поддръжка.

         Нужно е да се осигури събарянето на амортизирани и без траен градоустройствен статут къщи,  разчистването на терените и оформянето им като зелени площи или замяната им срещу процент от разгънатата застроена площ на новопостроени на тях обекти.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

 

–    значителен процент остарял сграден фонд;

–      недостиг на жилищен фонд за осъществяване на социални функции;

–    нарастване на необходимите средства за основен ремонт и опазване на собствеността;

–  продължаващи наемни правоотношения и с лица, които вече не отговарят на условията за настаняване;

–      риск от грешни решения за разпореждане.

Плюсове и възможности

– продажба на жилища съгласно чл.34 т.1 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Поморие;

– възможност за актуализация на наемната цена, на база социалноприемливо процентно съотношение спрямо наемите на свободния пазар.

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

Политики и задачи за постигане на целите на настоящата стратегия

-да се приеме методика за актуализация на наемната цена в съотношение с наемните цени на свободния пазар и доходите на семейството;

-при необходимост да се извършват продажби на жилища, строени преди повече от 25 години;

-да се продължи  събарянето на амортизирани къщи и разчистването на терените;

-да се предприемат действия за прекратяване на съсобствеността чрез  продажбата на частта на общината,  изкупуване частта на съсобствениците  или  чрез замяна.

5. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ през 1992 г. на Община Поморие са възстановени 34164.215дка земеделски земи, от които 19618.050дка публична общинска собственост и 14546.165дка – частна общинска собственост. Съгласно чл. 19 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците. В Община Поморие тази земя е  в размер на 48942.998дка.

Публичната общинска собственост при земеделските земи включва:

–                пасища,  мери

–               пътища

–               други площи (гробища, сметища, залесени територии и др.)

Съгласно Закона за допитване до народа, пасищата и мерите,  които в Община Поморие са 4632.595дка, се предоставят ежегодно на граждански сдружения от съответните населени места за ползване при отглеждането на животни.

Структурата на публичната общинска собственост по населени места е посочена в Таблица № 6.

Таблица № 7

№ по ред Населено място Публична общинска собственост
площ, дка
гр.Поморие 137.605
гр.Ахелой 536.143
гр.Каблешково 1713.187
с.Габерово 1535.084
с.Гълъбец 872.686
с.Горица 2389.145
с.Страцин 34.654
с.Порой 929.903
с.Косовец 10.393
с.Медово 1089.748
с.Бата 4902.143
с.Козичино 388.855
с.Каменар 701.448
с.Александрово 564.569
с.Лъка 2421.064
с.Дъбник 1391.423
Общо: 19618.050

Земеделската земя – частната общинска собственост по населени места и размер на отделните имоти има следната структура, посочена в Таблица №8

Таблица № 8

№ по ред Населено място Частна общинска собственост
площ, дка
1. гр.Поморие 176.799
с.Бата 177.176
с.Белодол 2120.128
с.Габерово 148.315
с.Страцин 294.586
с.Косовец 80.044
с.Александрово 296.759
2. гр.Каблешково 353.467
3. гр.Ахелой 66.937
4. с.Козичино 3338.096
5. с.Каменар 4.000
6. с.Лъка 161.849
7. с.Дъбник 30.403
8. с.Белодол 557.000
9. с.Медово 230.114
10. с.Гълъбец 536.106
11. с.Горица 789.694
12. с.Порой 43.599
Общо: 14546.165

В обработваемите площи са включени ниви, площи за зеленчукови култури и за полски култури. Това е селскостопанския фонд, с който Община  Поморие може да извършва разпоредителни действия и от който може да реализира приходи.

Земеделските земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ  са останали след възстановяването на правата на собствениците и се стопанисват и управляват от общината. Те служат за обезщетяване на собственици, за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост,  за  реализиране на проекти за техническа инфраструктура и др. Тези земи не могат да се продават и за тях да се издават удостоверения за снабдяване с нотариални актове. Единствената  възможност за тяхното управление е отдаването им под наем за срок от една година.

Структурата на земеделските земи по чл.19 от ЗСПЗЗ по населени места и размер на имотите е посочена в Таблица № 9.

Таблица № 9

№ по ред Населено място Земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ
площ, дка
1. гр.Поморие 192.956
2. гр.Каблешково 1067.363
3. гр.Ахелой 490.932
4. с.Каменар 1592.397
5. с.Лъка 2354.157
6. с.Дъбник 494.936
7. с.Белодол 3085.005
8. с.Медово 1111.062
9. с.Гълъбец 1234.218
10. с.Горица 2828.184
11. с.Страцин 1779.958
12. с.Габерово 1683.399
13. с.Косовец 496.355
14. с.Александрово 775.204
15 с.Козичино 12044.495
15. с.Бата 5645.926
16. с.Порой 12066.451
Общо: 48942.998

 

Към момента на възстановяване на земеделските земи на Община Поморие не е правен оглед на имотите. Не винаги начинът на трайно ползване на имотите, отразен в регистрите на Общинската  служба по земеделие и гори, съответства на действителното фактическо състояние.

Съставянето на актове за общинска собственост е предшествано от действия по:

–  установяване на действителния начин на трайно ползване,

–  изготвяне на скица,

–  данъчна оценка.

Тези дейности изискват ангажиране на  институции, извън структурата на общинската администрация, значителен времеви и организационно-технически ресурс.

Годишният приход от наеми и аренди на земеделски земи през 2011 г. е 46200.00лв.

Общината е собственик на голям брой маломерни имоти (с площ до 10 дка), разпокъсани и в различни землища, които не представляват интерес за наемане или аренда.

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (включително и предстоящите му промени), дава възможност  за  доброволно уедряване (комасация) на земеделските имоти. Комасацията се извършва по изрично  съгласие на собствениците на земеделските имоти в дадено землище или в част от него. Предвидена  е  възможност за изработване на планове за уедряване, които ще променят границите на земеделските имоти. Освен това те ще включват и други мерки за устройство на територията, свързани с напояване, инфраструктура и екология.

След началото на процеса по възстановяване на земеделските земи до настоящия момент , Община Поморие не е предприемала действия за трасиране на земеделските имоти. Трасирането на един имот  представлява поставяне на трайни знаци и средната му цена варира между 30 лв. и 50 лв. според конфигурацията на имота. Целесъобразно е трасиране да се извършва при наличие на спор за собствеността или при установяване на обработване на земеделски земи – общинска собственост без правно основание.

От стартирането на поземлената реформа  през 1992 г. административният потенциал на общинската администрация не съответства на новите ангажименти като собственик. Оптимизирането на процеса на управление на земеделските земи налага привличането на външни експерти и сключването на договори със специализирани фирми, които да подпомагат действията на общинската администрация.

Необходимо е да се определят земеделски имоти, които са с начин на трайно ползване – пасище, мера и са в близост до населените места за:

–   изграждане на животновъдни ферми по европейски стандарт,

–   промяна на предназначението им, с оглед реализация на важни обществени мероприятия (при доказана невъзможност за изпълнението им по друг начин).

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

–        неприключил процес на идентификация и актуване   на общинските имоти;

–      недостатъчен потенциал за управление и контрол;

–     малки  приходи от наеми;

–     голям брой маломерни имоти , разпокъсана собственост;

–    законови и други ограничения при разпореждане с част от  земеделските земи (пасища, мери, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ) ;

–    необходимост от рекултивация според начина на трайно ползване;

                           Плюсове и  възможности

 

–      с влизането ни  в Европейския съюз и стартиране на процеса на субсидиране на селскостопанското производство се увеличава възможността за реализиране на приходи;

–        актуване на нови имоти;

–    стартиране процеса на комасация на земеделските земи ;

–     оптимизиране процеса на управление, чрез привличане на външни експерти и фирми;

–     възможност за промяна на предназначението на земеделски земи, разположени в близост до населените места и индустриалните зони.

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

Политики и задачи за постигане на целите на настоящата стратегия

–                     да се подготви, обезпечи и реализира програма за пълна идентификация на собствеността, за комасация и рекултивация на земите;

–                     да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен потенциал;

–                     да се привлекат външни експерти и фирми за оптимизиране на управлението на поземления фонд;

–                     да се повиши административния капацитет на Община Поморие за управление на земеделските земи чрез създаване на специализирани звена;

6. ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД

Горският фонд на Община Поморие е 91307.740дка. Най-компактни са горите в землището на с.Козичино- 47786.778дка.

Разпределението на горския фонд по населени места е посочен в Таблица № 10.

Таблица № 10

№ по ред Населени места Общо
площ, дка
1. Козичино 47786.778
2. Бата 3753.681
3. Страцин 4220.794
4. Гюльовца 547.411
5. Медово 1390.280
6. Александрово 1944.573
7. Белодол 1915.446
8. Каблешково 6517.983
9. Дъбник 1271.48
10. Гълъбец 1319.409
11. Косовец 3030.400
12. Горица 15185.972
13. Габерово 2423.531
Общо: 91307.740

 

Горите попадат в горско растителна област, долен равнинно хълмист пояс с дъбови, други широколистни и иглолистни гори. Почвите са средно каменливи, уплатнени, средно дълбоки, върху андезит, средно богати, сухи.

Преобладават широколистните горски видове – 80%. Останалите 20% са иглолистни

За всички общински гори са съставени актове за общинска собственост.

Съгласно чл.25, ал. 1 и 2 от Закона за горите трябва да се изработват лесоустройствени проекти  за видовете горска собственост. Община Поморие е възложила изготвянето на лесоустройствен проект за собствените си гори. Лесоустройственият проект осигурява добри предпоставки за стопанисването на горския фонд.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

недостатъчен административен потенциал за управление и ефективен контрол по стопанисването на горския фонд;

липса на лесоустройствени проекти;

риск от грешни решения за разпореждане;

риск от злоупотреба със собствеността чрез изсичане;

 

Плюсове и възможности

 

– възможност за оптимизиране процеса на управление чрез привличане на външни специалисти и сключване на договори с държавните  дивечовъдни станции или обособяване на общинско предприятие за управление и поддържане на общинските гори.

–   възможност за увеличаване на  приходите от горския фонд;

–   увеличаване на горския фонд чрез залесяване на необработваеми земеделски земи;

–  осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за развитие и обогатяване на горския фонд.

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

Политики и задачи за постигането на целите на настоящата стратегия

–   да се  актуализира  ежегодно  размерът на тарифните такси, заплащани от държавните  дивечовъдни станции за добитата дървесина;

–   да се повиши административния капацитет на Община за управление на горския фонд.

V. НУЖДИ НА ОБЩИНАТА ОТ НОВИ ИМОТИ И СПОСОБИ

ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

 

На основания направения в предходния раздел анализ се обособява нуждата от придобиване от Община Поморие на следните видове имоти:

 

1. Жилищни имоти- социални жилища

-за реализиране на социалната политика на община Поморие за настаняване на нуждаещи се граждани.

2. Оществено обслужващи площи

с цел подобряване на административното обслужване на гражданите в общината и предвиждането да се изнесат определени административни услуги в административни центрове извън сградата на общинска администрация.

3. Други според спецификата на съответната община.

Общината ще придобие новите  имоти чрез:

-ново строителство;

– отстъпване на право на строеж върху терени общинска собственост срещу обезщетение с части от новопостроената сграда;

-закупуване;

-безвъзмездно предоставяне на общината на имоти държавна собственост;

-реализиране на публично частни партньорства в областта на строителната концесия;

-други способи позволени от закона

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Настоящата стратегия обхваща периода от 2012-2015г. Тя се приема на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да търпи изменения в целите и приоритетите си. Стратегията е основа за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за съответната финансова година.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Поморие

 

Стратегия-за-управление-на-ОС-2012-2015

↑ Изтегли от тук ↑