29.09.2010

Наредби на Общински съвет Поморие

НАРЕДБА № 1
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Наредба № 1

НАРЕДБА № 2

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Наредба № 2

НАРЕДБА № 3
ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСТНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Наредба №3

НАРЕДБА № 4
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛСКАТА ОХРАНА ПО ОПАЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ
NAREDBA 4.doc (41.50 Kb)

НАРЕДБА № 5
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ОТМЕНЕНА

 

НАРЕДБА № 6
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
NAR_6-nova.doc (108.50 Kb)

НАРЕДБА № 7
ОТМЕНЕНА

НАРЕДБА № 8
ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
NAR.8-nova2

НАРЕДБА № 9
ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
NAR.9-nova

НАРЕДБА № 10
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ОБЩИНАТА УПРАЖНЯВА ПРАВАТА СИ НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
NAREDBA_10-nova.doc (137.50 Kb)

НАРЕДБА № 11
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАРЕДБА № 11

Тарифа 1

Тарифа 2

Тарифа 3

НАРЕДБА № 12
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ОТМЕНЕНА

НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Поморие.

Наредба бюджет

НАРЕДБА
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

NAR.GIL.2

НАРЕДБА
ЗА МОРАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА С ОСОБЕННИ ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Pocheten_Grajdanin.doc (45.00 Kb)

НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие

НАРЕДБА
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
NAR.KUCHETA-nova

 

НАРЕДБА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

NAR.PATISHA.doc (114.50 Kb)

 

НАРЕДБА
за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен или краткосрочен общински дълг по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг

Отменена с решение № 377/08.11.2012г.на Общински съвет – Поморие


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ  ЛИЦА

Pravilnik_za_ednokratni_pomoshti.doc (37.50 Kb)

НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената системана територията на Община Поморие

NAR.ZEL.2

Н А Р Е Д Б А за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тяхна територията на Община Поморие

NAR.ZUT.nova

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА, КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА МЕЖДУ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Наредба спортни клубове

Формуляри и приложения към наредбата

 

Правилник  за организацията и дейността на обществения посредник на Община Поморие

Правилник обществен посредник

 

ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Програма Даровити Деца

ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 1262 / 23.12.2014г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Наредба пътища

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВОДАЧИТЕ НА ППС И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Наредба транспорт

Наредба за управление на общинските горски територии собственост на Община Поморие

Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в Община Поморие

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ ОТ„ФОНД КУЛТУРА”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 Правилник за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности” – Поморие

ТАРИФА ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Поморие

ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 1356/26.03.2015г.!

 

ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА

Програма отпадъци-Поморие