16.01.2014

Обществен съвет по спорт

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО СПОРТ – ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА 2018 г.

 1. Иван Алексиев
  Кмет на Община Поморие
 2. Аделина Чолева
  Мл. експерт „Спортни дейности” в Община Поморие
 3. Атанас Атанасов
  Председател и треньор на СК „Атлет 2014” – Поморие
 4. Веселина Хрусафова
  Треньор по Тае Бо в „Айкидо клуб 97”
 5. Георги Вражев
  Председател на СК по борба „Спартак” и член на Постоянната комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци
 6. Георги Гуменов
  Председател и треньор на ОМСК „Циклон” – Поморие
 7. Диана Благоева
  Учител по физкултура – СУ „Иван Вазов” – Поморие
 8. Никола Абрашев
  Председател –КСТ „Поморие” – Поморие
 9. Стоян Джисов
  Координатор на ОФК „Поморие”

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО СПОРТ – ОБЩИНА ПОМОРИЕ

/ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 153 / 31.05.2012 г. НА ОС ПОМОРИЕ, Изменен с  Решение
№ 522/20.04.2017г. /

 
Глава първа – 
Общи положения

Чл. 1. Правилникът урежда структурата и организацията на дейността на Обществения съвет по спорт – гр. Поморие, наричан по- нататък „Съвет“.

Чл.2. Съветът е консултативен орган на Община Поморие, който оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по спорт и упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване.

Чл.3. При осъществяване на своите функции, Съветът се ръководи от следните общодемократични и хуманни принципи:

– законност, откритост, достъпност, отговорност и координация;

– колективно обсъждане и решаване на всички въпроси от компетентността на съвета;

– равенство на правата, задълженията и отговорностите.

Чл.4. Съветът сътрудничи с национални органи и организации по въпросите на спорта.

Глава втора – Функции

Чл.5. (1) Съветът:

1. осъществява координация и оперативно взаимодействие между институциите и спортните клубове на територията на Община Поморие

2. съдейства за провеждане на политиката по спорта в общината,

като внася конкретни предложения до Комисията по туризъм, търговия, спорт

младежки дейности и основен поминък към Общински съвет- Поморие

3. обсъжда и предлага стратегии, програми и проекти, свързани със спорта, като дава конкретно писмено становище относно приемането или отхвърлянето им

4. разработва и предоставя за одобрение от Комисията по туризъм, търговия,

спорт младежки дейности и основен поминък към Общински съвет- Поморие

критерии за разпределение на финансови средства от бюджета на Община Поморие за спортните клубове и спортните мероприятия, включени в Спортната програма на Община Поморие

5.изисква информация за дейността и разходването на финансовите средства от спортните клубове

6. изисква от спортните клубове информация относно дейността по подготовката на национални състезатели

Чл.6. Съветът се създава с решение на Общински съвет- гр. Поморие

Ч л .7. (1) Общественият съвет по спорт се състои от нечетен брой членове и включва: Кмета на Община Поморие, експерта „Спортни дейности”, един представител на училищата, един представител на Об. С. и по един представител на успешните спортни клубове, работещи за високо спортно майсторство, както и основната им дейност е насочена към работа с деца.

(2) Броят на членовете е до 11 членове, в това число – Председател и Секретар.

(3) Съставът на  Общественият съвет по спорт е  с мандатност 1 бюджетна година, определен с решение на Общинския съвет, като в състава му се включват представители на институции, физически и юридически лица, които имат отношение към дейностите по спорта.

Чл.8. Съветът избира председател, зам. председател и секретар от състава си.

Чл.9. (1) Председателят организира и ръководи заседанията на Съвета и го представлява пред трети лица.

(2) Председателят има право на един глас при приемане на решения от Съвета.

Чл.10. Секретарят на Съвета:

1.организира подготовката на заседанията на Съвета;

2.уведомява писмено всички членове на Съвета за предстоящите заседания и предложения, включени в дневен ред;

3.води протокол от заседанията, който се подписва от него и от председателя;

4.съхранява протоколите и придружаващите ги материали от заседанията.

5.призовава при необходимост експерти и представители на органи или организации имащи отношение към разглежданите проблеми.

Чл.11. (1) Всеки член има право:

 1. да участва в обсъждането на въпросите от компетентността на Съвета;
 2. да бъде информиран за дейността и да преглежда книжата на Съвета.
 3. право на един глас при приемане на решения.

(2) Всеки член е длъжен:

 1. да изпълнява решенията на Съвета;

2.да съдейства за постигане на целите и осъществяване дейностите на Съвета.

(3) Членовете на Съвета нямат право да провеждат политическа дейност или агитация чрез Съвета, или да използват членството си в него за постигането на цели, несъвместими с неговите основни функции или уронващи престижа и доброто му име.

Чл. 12. За дейността си в Съвета председателят, секретарят и членовете не получават възнаграждение.

Чл. 13. (1) Членството в Съвета се прекратява:

 1. по молба на съответния член или по искане на организацията, която го е посочила;
 2. поради смърт на физическото лице или поставянето му под пълно запрещение;
 3. при системно неучастие в дейността на Съвета (повече от 6 отсъствия в продължение на 1 година) и при трайна невъзможност да изпълнява своите задължения;
 4. при извършване на действия, уронващи престижа и доброто име на Съвета;
 5. при провеждане на политическа дейност или агитация чрез Съвета.

(2) В случаите по чл. 13, ал.1, т.1,3,4,5 членството се прекратява с решение на Общинския съвет.

(3) С решението за прекратяване на членството се определя и новият член на Съвета.

Чл. 14. Мандатът на Съвета се прекратява с изтичане мандата на избралия го Общински съвет.

Глава четвърта – Организация на дейността на Съвета

Чл.15. (1) Съветът провежда редовни заседания веднъж на 2 месеца.

(2) При необходимост председателят свиква извънредни заседания по своя инициатива или по искане на повече от половината от членовете на Съвета.

Чл.16. (1) Проектът на дневен ред за заседанията на Съвета се определя от председателя въз основа на внесени предложения. Предложения може да прави всеки член на Съвета с писмен доклад.

(2) Окончателният дневен ред се приема чрез гласуване при откриване на заседанието.

(3) Членовете на Съвета се уведомяват от секретаря писмено за мястото, деня, часа и проекта на дневен ред на заседанието най-малко 5 дни преди деня на провеждането му.

Чл.17. (1) Заседанията на Съвета се свикват и се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от определен от него член на Съвета.

(2) Членовете на Съвета участват в работата му лично и не могат да упълномощават други лица да ги представляват.

Чл.18. (1) Съветът заседава, ако присъстват поне половината от членовете му.

(2) Заседанията се ръководят от председателя.

(3) На заседанията могат да бъдат канени без право на глас представители на органи или организации, имащи отношение към разглежданите проблеми.

Чл.19. (1) Съветът приема решенията си с явно гласуване и с мнозинство половината плюс един от присъстващите.

(2) По предложение на всеки от членовете му Съветът може да реши по конкретен въпрос да се проведе тайно гласуване.

(3) Особено мнение по взето решение се представя в писмен вид пред председателя на Съвета в 7-дневен срок.

Чл.20. За всяко заседание на Съвета се изготвя протокол, който се подписва от председателя и от лицето, което го е изготвило.

Чл.21. В срок до края на месец март всяка година Съветът изготвя отчет за своята дейност, който се представя пред Общинския съвет.