10.10.2010

Нормативни документи

ЗАКОНИ

1. Закон за физическото възпитание и спорта

2. Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

3. Закон за българското гражданство

 

ПРАВИЛНИЦИ

4. Устройствен правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта

5. Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

НАРЕДБИ

6.№6 е Наредба № 8 от 18 март 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт

7. Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност от 03.05.2011 г.

8. Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение
9. Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в Република България

10. Необходими документи за вписване на спортни клубове в Националния регистър на МФВС

11. Наредба № Н-1 от 8 февруари 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности

12. Наредба №2 от 25 октомври 2011г. за професионалната правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри (обн. ДВ. бр. 92 от 22 Ноември 2011 г. )

13.Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално 13-НАРЕДБА за условията и реда за финансово подпомагане на

14. Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища (изм., бр. 18 от 22.02.2013 г., в сила от 22.02.2013 г.)

15.Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (изм. ДВ, бр.107 от 31.12.2011 г.)

16. Наредба за условията, реда, критериите за финансово подпомагане на спортните клубове, за оценка на спортните резултати и разпределение на средствата между спортните клубове в община Поморие

Заявление за финансиране

-Приложение към заявката – проектобюджет за календарна година

-Декларация 1

– Декларация 2

-Формуляр за финансов отчет

-Таблица 4 и таблица 5 – оценка (точкуване) на спортните резултати на състезателите по възрастови групи от държавния календар и международен календар

-Таблица 6 – оценка (точкуване) на състезателите от спортни клубове по бойни изкуства (по възрастови групи)

-Таблица 7 – коефициенти на отдалеченост

-Коефициенти

-Формуляр 1 – оценка на спортните резултати на състезателите по възрастови групи от държавния календар

-Формуляр 2 – оценка на спортните резултати по възрастови групи от международния календар

Формуляр 3 – окончателен сбор на точките

17. Указания за отчитане на получените финансови средства от спортните клубове субсидирани от Община Поморие

 

ИНСТРУКЦИИ

18.  Инструкция за награждаване на спортисти с парични средства от МФВС за постигнати призови класирания през 2013 година

19.  Приложение 1 към Инструкцията

20. Приложение 2 към Инструкцията

21.  Олимпийска харта

22. Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 година

23. Програми към МФВС