27.01.2015

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради – Поморие

mrrbС ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания  към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС № 18/02.02.2015г, относно критериите за допустимост на сградите по програмата.

ПМС № 23/04.02.2016 г.

 

Изменени Методически указания и приложения (октомври 2015)

 

КАКВО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА?

 • Конструктивно укрепване.
 • Обновяване на общи части ( покрив, фасада, стълбищна клетка и др.)
 • Топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.)
 • Ремонт или подмяна на вътрешни инсталация и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване.
 • Изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели.
 • Ремонт на ел. инсталация в общите части.
 • Енергоефективни мерки в асансьорите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 • Провеждане на процедури по ЗОП.
 • Извършване на обследване за ЕЕ.
 • Извършване на конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорт.
 • Проектиране и изпълнение на СМР.
 • Строителен и авторски надзор.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ от сайта на МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

mrrb

ВАЖНО!
Предвидено е, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:
– бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и
– при наличен финансов ресурс по програмата.

 

Информационна и разяснителна кампани (2015 г.)

Информационна и разяснителна кампания (2016 г.)

Кандидатстване – допустимост

Финансиране на многофамилни жилищни сгради през 2015 г.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящи кофражи и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Списък на одобрените блоковe (над 36 апартамента)

Финансиране на многофамилни жилищни сгради през 2016 г.

 • Допустими за финансиране през 2016 г. са и:
 • многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа, от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
 • многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди
  26 април 1999 г., на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Списък на одобрените блокове (до 36 апартамента)

Горепосочените сгради са допустими за финансиране само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по ПО 1 и ПО 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Публичен регистър на сдруженията на собствениците за хода на изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на територията на община Поморие

КАНДИДАТСТВАНЕ – СТЪПКИ

СТЪПКА 1: РЕГИСТРИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ.

СТЪПКА 2: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

СТЪПКА 3: КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕД ОБЩИНА ПОМОРИЕ.

СТЪПКА 4: ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ОТХВЪРЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

СТЪПКА 5: ПРИ ОДОБРЕНИЕ СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ.

.
Образци и приложения:

 За контакти:

0596 22004, mayor@pomorie.bg

0596 26307, eu_projects@pomorie.org – Отдел „Управление на проекти“

0596 26310 – Кристина Демирева

0596 26326 – инж. Илияна Калудова 

 

 

 

 

.