10.10.2010

Земеделие и гори

СТ. ЕКСПЕРТ ЛЕСОИНЖЕНЕР
ДРУМЧО РОЕВ

СТАЯ № 21
ТЕЛЕФОН: 0596 / 2 31 44

ГОРСКИ ФОНД

Общата площ на горският фонд е 100,974 дка. Основно това са горите от предпланинския и планински дял на Стара планина, обхванати в границите на общината.
Районът на община Поморие се включва в три флористични района на България: Южно Черноморско крайбрежие
, Тунджанска хълмиста равнина и Източна Стара планина.
Мозайката от дървесни
, храстови и тревни фитоцитози , които поотделно не заемат големи площи, но се срещат често и се редуват в зависимостта на почвата.
Южните части на района се характеризират с горски и храстови съобщества представени от полски бряст
, полски ясен и дръжкоцветен дъб. Останалата част, главно покрай морето и възвишенията са представени от псамофитни и халофитни тревни формации.
В северните части на района преобладава следната горска растителност: цер
, благун, грипата, полски бряст, клен, мекиш, дива круша, дива ябълка,
обикновен и келяв габър и по – рядко с мъждрян.
Посочените групи растителност се характеризират с общи и специфични за тях лечебни растения.ЗЕМЕДЕЛИЕ

Ст. експерт „Стопански дейности“
Телефон:
0596 2 21 06


Земеделски фонд – 283 688 дка


Земеделието в Община Поморие се развива на основата на специфичните природогеографски условия (релеф, климат, почви и др.), традиции на населението и разполагаемия поземлен ресурс.

Според размера на заеманата територия, зърнопроизводството доминира в общината. Като основни зърнопроизводствени центрове могат да се отбележат: гр.Поморие, гр.Каблешково, с.Бата и с.Горица. От трайните насаждения най-големи масиви има в гр.Поморие, гр.Каблешково, с.Гълъбец и с.Бата.

Втори по значение са трайните насаждения и то преди всичко лозовите насаждения, при които доминират винените сортове. Техническите култури нямат определящо значение.

Животновъдството е традиционен отрасъл за общината. След реституцията на земята и ликвидиране на ТКЗС, той бе най-сериозно засегнат. Броят на животните в общинския кооперативен сектор спадна рязко. Материално производствената база се разпадна или разруши – за щастие в Община Поморие част от МПБ бе запазена и премина в собственост на новите земеделски кооперации.

Характерно за животновъдството в момента е, че то се развива главно на екстензивна основа в домашното стопанство и в личния двор. По-големите животновъдни ферми и стопанства обхващат по-малко от половината животни в общината.

Като стопански отрасъл горското стопанство в Община Поморие няма съществено значение. Добитата дървесина се използва главно за домакински нужди и като строителен материал. Производствената дейност не създава опасност от нарушаване на екологичната обстановка, тъй като добивът се изпълнява в съответствие с лесоустройствените проекти.

Горското стопанство има косвено значение за развитие на животновъдството в района. Дивечовъдните полета може да се използват за развитие на ловен туризъм.

Обработваемата земеделска земя на територията на общината е 120 426.6 декара, а необработваемата – 5852.9 декара.

В земеделието преобладават производителите, обединени в кооперации, а така също и частни физически лица. Юридически лица имат незначителен дял в земеделието. Липсват сдружения на производителите, които са съвременна и много конкурентна форма на работа, която се подкрепя както от политиката на държавата така и от политиката на Европейския съюз.

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Площи за общината – общо към 33563,2 декара, от които лозя – 29705.9, към 3655 декара насаждения – череши, праскови, ябълки, круши, кайсии, орехи, бадеми и други.. Възстановяване отглеждането на домати и пипер – до 1000 декара.

Хладилни бази на кооперативен принцип съществуват на 2-3 места.


    ЛОЗАРСТВО

    Лозарството, въпреки водещата си роля бележи спад през последните години. От сортовете лози 80% са икономически неизгодни. В момента на територията на общината има 29705.9 декара лозя. Съществуващите сортове грозде са тракийски мавруд, каберне совиньон, мерло, мускат отонел, юни блан, димят, памид.Съвременна техника и технологии са ограничени. Необходимо е и насърчаването и подпомагането на инициативни стопани за създаване на нови, малки винарни.

Зеленчукопроизводството също е традиционно за общината, но бележи спад в посредните години. Местното производство не осигурява достатъчно суровина за зеленчукопреработка.


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ“ – БУРГАС

http://www.odzg-burgas.my.contact.bg/index.htm

8000, гр.Бургас, ул.”Иван Шишман”№8,
тел: 84 43 03 факс: 84 15 65,
e-mail:
odzg-bourgas@mbox.contact.bg

Министерство на земеделието и горите

Дирекция“Информация и връзки с обществеността“

тел. 985-11-255

e-mail: press@mzgar.government.bg

http://www.mzgar.government.bg


ВРЪЗКИ

Национална ветеринарномедицинска служба
гр. СОФИЯ – 1606, бул.“П.Славейков“ № 15А,тел. 952-13-45, факс 954-95-93, телекс 23242

Съгласно чл.4 от ЗВД, НВМС е специализиран орган на Министерството на земеделието и горите за организиране, координиране, ръководство и контрол на ветеринарномедицинската дейност. В компетентността на НВМС е осъществяването на епизоотичен контрол, държавен ветеринарно-санитарен контрол, граничен ветеринарномедицински контрол и карантина. НВМС определя лекарствената политика в областта на ветеринарната медицина и упражнява контрол върху производството, вноса, износа, съхранението, търговията и употребата на ветеринарномедицинските препарати в страната. Дейността на НВМС обхваща и лечебно-профилактична и научнодиагностична дейност както и контрол върху околната среда.

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“
1606 София, бул. „Хр. Ботев“ №17, тел.: 952 25 38; факс: 951 65 97; e-mail: hail@inet.bg

Изпълнителна Агенция „Борба с градушките“ е създадена през 1968г., с Разпореждане на Министерски съвет N 175/30.04.1968г., като „Служба за борба с градушките“ към „Министерството на земеделието и хранителната промишленост“ (МЗХП) с предмет на дейност – организация и провеждане на операции по защита на селскостопанските култури от градушки в защитаваните територии, проучване и внедряване на най-новите постижения на науката в областта на борбата с градушките и други неблагоприятни природни явления.

С Разпореждане N 6/19.02.1990г. Бюрото на Министерски съвет, считано от 01.03.1990г. се преименова на Дирекция „Борба с градушките“.

На основание Писмо на Министерски съвет (ПМС) N203/10.11.1999г. Дирекция „Борба с градушките“ към Министерството на земеделието и горите (МЗГ) се преобразува в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ към МЗГ със същият предмет на дейност.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
гр. София, бул. „Христо Ботев“ №17. Телефони: 952 61 08, 953 02 41; Факс: 951 57 18 е-mail: press@nafa-bg.org , office@nafa-bg.org

Банкова сметка, на която се превеждат таксите за издаване и подновяване на билетите за любителски риболов : Получател: ИАРА – София Банка: „Хеброс“ Клон: „Христо Ботев“ Сметка N : 3059055705 Банков код : 80075273 БИН : 7302010001

През ноември 1999 г. с постановление на Министерски съвет Държавната инспекция по рибарство е преобразувана в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, която трябва да осъществява дейности свързани с държавното и оперативно управление на отрасъл рибарство, осъществяване на държавния надзор и контрол върху риболовните дейности в рибностопанските води на територията на Република България. Съгласно Устройствения правилник на агенцията, приет с Постановление № 85 на Министерски съвет от 17 май 2000 г., тя се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Административното ръководство на администрацията се осъществява от главен секретар. Според дейностите, които извършва администрацията е обща и специализирана. Общата администрация осигурява технически дейността на агенцията и е организирана в Дирекция „Финансово – стопански дейности и правно – административно обслужване“, състояща се от следните отдели: “ Финанси, бюджет, управление на собствеността“, „Правно, нормативно и информационно обслужване“ и „Административно обслужване“. Специализираната администрация осигурява осъществяването на основните функции на агенцията и е организирана в главна дирекция „Рибарство, аквакултури и риболовен надзор“., със следните отдели: „Регионално развитие на рибарството, аквакултурите и риболовен надзор – София“, „Международно сътрудничество и евроинтеграция“ и 27 териториални звена – отдели по риболовен надзор във всеки областен център.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА  АГЕНЦИЯ  ПО  СЕЛЕКЦИЯ  И  РЕПРОДУКЦИЯ  В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
1756 СОФИЯ  ул. Бистришко шосе № 26  /  тел.961-13-29, факс 961-33-86; e-mail:dkrdj@mb.bia-bg.com

С постановление № 78 от 9 април 2002 г. е създадена ИЗПЪЛНИТЕЛНА  АГЕНЦИЯ  ПО  СЕЛЕКЦИЯ  И РЕПРОДУКЦИЯ  В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО.  В исторически план  селекцията и репродукцията е изпълнявана в различни организационни форми.

През 1952 г. към МЗ е създадено звено  “Племенно дело”, което през 1972 г. е интегрирано в  СО“Говедовъдство и овцевъдство” в състава на СА. След закриването на обединението се създава “Национална служба по селекция и репродукция в животновъдството“

В края на 1999 г. се закрива НССРЖ и се създава Дирекция за “Контрол на развъдната дейност в животновъдството“ към НВМС.

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството е юридическо лице със седалище гр.София.Агенцията е  второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МЗГ ,чиято издръжка се формира от собствени приходи и от бюджетни средства.

ИАСРЖ следи за изпълнението на селекционните програми  и за определяне на развъдната стойност от развъдните асоциации,извършва контрол на продуктивните качества на животните,произвежда дълбоко замразена сперма,яйцеклетки и ембриони от елитни разплодни животни, координира създаването и подпомага Министъра в дейността му по признаването на нови породи и хибриди животни.

Селекцията и репродукцията се извършва в няколко направления:

а.Контрол на продуктивните качества на селскостопанските животни.

  • Количество на белтъчини ,мазнини,сухо вещество,безмаслен остатък и соматични клетки в млякото.
  • Рандеман и нежност на вълната
  • Дебелина на сланината и количество на постното месо при свинете
  • Бегови качества и работоспособност при конете.

б.Преценка по потомство и по собствена продуктивност.

в.Бонитиране и преглед на стадата.

г.Определяне развъдни стойности на животните и избор на подходящи мъжки разплодници.

д. Предоставяне по избор ,чрез оперативните хранилища в областните градове,на замразена сперма от елитни животни за изкуственото осеменяване.

е.Съвети по хранене и технологии за отглеждане на животните.

ж.Подготовка на техник-техник осеменители.

з.Изграждане и подържане на компютърни системи за произхода и изчисляване на индувидуална продуктивност на животните, посредством месечните контроли

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Бул. “ Цариградско шосе “ № 125, бл.№ 1 тел./факс 70 65 17, E- mail: iasas@spnet.net
Съгласно постановление № 203 от 10 ноември 1999г., Държавна сортова комисия и Главна инспекция по апробация и семеконтрол се преобразуват в Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите.Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е регистрирана на 21.02.2000г. Агенцията ръководи процедурата по изпитването, признаването и вписването на сортовете растения и породи /хибриди/ копринена буба в Официалната сортова листа на Република България. Осъществява контрол при производството, заготовката, разпространяването, търговията и съхраняването на посевен и посадъчен материал; оценяване качествата на посевния и посадъчния материал; биохимични анализи и полски опити за определяне на сортовите качества на семената и тяхната автентичност.

С постановление № 148 от 10 юли 2003 г. е утвърден Новият устройствен правилник на ИАСАС, с който се регламентира нова структура.

Контролно – техническа инспекция
София-1000, бул.”Христо Ботев” № 17 ; тел: 953-36-38; 953-36-53; факс: 954-98-71; е-mail:kti@spnet.net и kti@fastbg.net

Контролно-техническата инспекция /КТИ/ е специализирано звено към Министерството на земеделието и горите. Дейността се осъществява в съответствие със Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/, публикуван в ДВ, бр. 79/1998 г., изм. и доп., бр., 22 от 11.03.2003 г.

Контролно-техническата инспекция /КТИ/ е юридическо лице на бюджетна издръжка към МЗГ, със седалище София, бул. Хр. Ботев № 17, етаж 4, стаи 407,408,410 и етаж 3, стаи 307, 308, 310 и 313 и регионални служби в страната, обособени в 25 сектора в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-област, Перник, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. КТИ има регионални служби и в София град, Габрово и Кърджали.

Национална служба за растителна защита
СОФИЯ, бул. „Хр.Ботев“ № 17 тел.; 953-41-49; 953-33-52; тел/факс 953-36-47 e-mail: nsrz@infotel.bg

Националната служба за растителна защита/НСРЗ/, към Министерство на земеделието и горите, в този си вид е създадена през 1992 година. Националната служба е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите, със седалище София и с 14 регионални служби в страната. Устройството и дейността на Националната служба за растителна защита се определят с правилник, утвърден от министъра на земеделието и горите.Инспекторатът към Министерството на земеделието и горите осъществява контрол върху дейността на националната служба.

Фонд „Тютюн“
София 1000, ул. „Лавеле“ N 16, тел./факс 986-77-63, e-mail: tobacco_fund@abv.bg

Фондът е създаден през 1994г., след приемането на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). Основната му дейност е регулиране на тютюнопроизводството в страната. През първите две години дейността на Фонда е свързана с: · предоставяне на тютюнопроизводителите на квоти за производство на тютюн в началото на производствената година, в зависимост от желанието на търговците за изкупуване на определени типове, произходи, сортове и количества; · определяне на минимални изкупни цени по типове, произходи и класи тютюн, формирани на база производствени разходи – трудовите и материални, по производството на разсад, отглеждането на тютюневата култура, беритбата на тютюневите листа, изсушаването и производителската манипулация на суровината. По-късно Фонд „Тютюн“ започва да премира тютюнопроизводителите за произведен и продаден от тях тютюн. При изкупуването на тютюн реколта 1997 година и реколта 1998 година Фондът извършва интервениране на пазара на суров тютюн на страната, като изкупува произведения, но неизкупени от търговците тютюн и се грижи за запазване на качеството му до неговата препродажба. В последствие тази функция е отменена. Средствата на Фонда, необходими за осъществяване на основната му дейност, се набират и разходват съгласно годишна приходно-разходна сметка.

Агенция по почвените ресурси
гр. София,1331 ул. “Шосе Банкя”7 тел: 248-798; 248-793; 240-329; факс:240-239; http://www.soils-bg.org; e-mail: soilserv@mailnetplus.bg

Агенцията е наследник на Националната почвена служба, създадена през 1991 г., а от 01.01.2001 г е преобразувана в Изпълнителна агенция по почвените ресурси. към МЗГ. Осъщестява специализирани дейности, свързани с качеството, опазването, възстановяването и подобряване плодородието на почвените ресурси и екологичните функции на почвената покривка.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ

1618 София, бул. “Цар Борис III”, № 136; тел. 02/955 95 70; факс 02/955 96 79

E-mail: i.a.hidromeliracii@mzgar.government.bg

Изпълнителната агенция по хидромелиорации /ИАХ/ е създадена с Постановление на Министерски съвет № 134 от 2001 г. Агенцията  е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите, със седалище в гр. София. Осъществява функциите за регулиране на дейностите по напояване, отводняване, предпазване от заливане, защита от ерозивното влияние на водите извън населените места, подпомага министъра на земеделието и горите при провеждане на инвестиционната политика в областта на хидромелиорациите, както и при образуването, преобразуването, прекратяването и ликвидацията на сдруженията за напояване.

Съгласно Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по хидромелиорации, /приет с ПМС № 134 от 30.05.2001 г./, тя се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на земеделието и горите, съгласувано с министър-председателя. Административното ръководство на ИАХ се осъществява от главен секретар, който се назначава от изпълнителния директор.

В Устройствения правилник е предвидено, че според дейностите, които извършва, администрацията е обща и специализирана. Общата администрация е организирана в дирекция “Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване”. Специализираната администрация е организирана в Дирекция “Развитие  на хидромелиоративните съоръжения и сдруженията за напояване” и Главна дирекция “Хидромелиорации”.

Към Главна дирекция “Хидромелиорации” в ИАХ  са създадени Регионални дирекции по хидромелиорации, които осигуряват осъществяването на специфичните функции на Агенцията в страната  и са структурирани във Видин, Плевен, Търговище, Варна, София, Благоевград, Пловдив, Стара Загора и Сливен. По този начин дейността им обхваща цялата територия на страната.

Национална служба по зърното и фуражите
София, бул. „Витоша“ 15, тел/факс: 980 58 31 (32), e-mail: nszf@nszf.bg http://www.nszf.bg

Национален център за аграрни науки
Адрес: гр. София 1373, ул. „Суходолска“ №30 тел.920-20-65; 920-20-16 факс: 920-20-67 e-mail: aa@bgcict.acad.bg

Националният център за аграрни науки / НЦАН / е създаден със закон обнaродван в Държавен вестник брой 113/ 28.12.1999г., допълнен и изменен в Държавен вестник брой 15/14.02.2003г. и е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на земеделието и горите, със седалище София.

Националният център за аграрни науки е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областа на земеделието и хранителната промишленост. НЦАН осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика, като организира и извършва фундаментални стратегически и приложни изследвания в приоритетните направления на селскостопанските науки и хранителната промишленост; екологията и опазването на околната среда, здравеопазването и хигиената; съхранява, обогатява и възпроизвежда растителния и животинския генофонд на страната ; обслужва земеделието и хранителната промишленост; обезпечава производителите с елитен посевен, посадъчен и разплоден материал

ИЗПЪЛНИТЕРНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО

тел.: (02) 9708 111, факс: (02) 9708 122 бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.1, ет.3 e-mail: sofia@eavw.com sofia@eavw.com sofia@eavw.com sofia@eavw.com sofia@eavw.com

Национална служба за съвети в земеделието
1618 София, бул.“Цар Борис III“136, тел. 02/ 917 60 68; факс 02 / 917 60 72; http://www.naas.government.bg; e-mail:office@naas.government.bg
В отговор на основната цел на аграрната политика на България – подготовка на земеделския сектор за интегриране към Европейския съюз и световния пазар, през декември 1999 г. със Закона за Националния център за аграрни науки се регламентира създаването на Национална служба за съвети в земеделието като юридическо лице чрез отделяне от бившата Селскостопанска академия (обн. ДВ, бр. 113 от 1999 г.). Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) е наследник на Националната система за съвети в земеделието, която беше изградена през периода 1995-1998 г. в рамките на Проект на Програма ФАР и подписано споразумение за сътрудничество между СА и МЗХП. Системата за съвети постави основите на професионалната консултантска дейност в България. Националната служба за съвети в земеделието е натоварена с мисията да провежда държавната политика в областта на земеделието, като предоставя на производителите актуална информация, специализирани съвети и консултации, оказва експертна помощ за развитие на ефективно и конкурентно земеделие. Структурата на Службата включва Централно ръководство, Аналитична лаборатория и 28 местни служби за съвети в земеделието (МССЗ), разположени във всеки областен център на страната. Местните служби са комплектувани с необходимите експерти за оказване на професионална консултантска помощ във всички области на земеделието. Услугите, оказвани на земеделските производители от НССЗ, са безплатни, като Службата се финансира от бюджета на Министерството на земеделието и горите.
Национално управление по горите
София ­ 1040, бул. „Хр. Ботев № 55, Телефон: 98511510, Факс: 9813736, http://www.nug.bg

Дейността, структурата и организацията на работа, функциите и числеността на Националното управление по горите към Министерството на земеделието и горите се уреждат с Устройствен правилник, приет с Постановление № 167 от 14 август 2000 г. на Министерския съвет на Република България, обнародвано в Държавен вестник, бр. 69 от 22 август 2000 г. Националното управление по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на земеделието и горите със седалище в София. То осъществява функциите на Министерството в областта на горско-стопанската дейност, ловното и непромишленото рибно стопанство. Ръководи се от началник, който се назначава от министъра на земеделието и горите съгласувано с министър-председателя за срок от 5 години без ограничения в броя на мандатите, за които едно лице може да заема тази длъжност. Началникът на НУГ е орган на изпълнителната власт за осъществяване на държавната политика по управлението на държавния горски фонд и контрола върху горите и земите от горския фонд. Той осъществява правомощията си пряко и чрез регионалните управления на горите, държавните лесничейства и поделенията по чл.22, ал.2 от Закона за горите. При осъществяване на своята дейност началникът на НУГ се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация в рамките на своята компетентност. НУГ е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите. Издръжката на органите и поделенията на НУГ се осигурява от средствата в Националния фонд „Българска гора“. Националното управление по горите е структурирано в обща и специализирана администрация, регионални управления на горите, държавни лесничейства, горски стопанства, държавни дивечовъдни бази и други поделения. Общата численост на персонала в НУГ и в неговите органи и поделения е 9630 щатни бройки.