04.10.2010

Наредба за Общинския бюджет

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

РАЗДЕЛ I     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ II   ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНАТА

РАЗДЕЛ ІІІ  СЪСТАВЯНЕ,ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

РАЗДЕЛ ІV  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

РАЗДЕЛ V   ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНАТА

РАЗДЕЛ VI  ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

РАЗДЕЛ VII УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

РАЗДЕЛ I

Общи положения

Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и управлението на общинския  дълг.

(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност и публичност.

 

Чл. 2. (1) Общинският бюджет е:

1. самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година;

2. документ за политиката на общината;

3. ръководство за оперативната дейност;

4. средство за комуникация.

(2) Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и определените с Решение на Общински съвет – Поморие второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

(3) Общинският бюджет осигурява парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

 

Чл. 3. (1) Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи, трансферите от централния бюджет и трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи   и   капиталови разходи   в местните и делегираните от държавата дейности, както и разходите за лихви и такси към финансовите институции, обслужващи общинския дълг.

(3) Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, както и от местната общност, по реда определен в тази наредба.

 

Чл. 4. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставянето, приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет.

(2) Бюджетният процес се управлява от Общинския съвет и кмета на общината.

 

Чл. 5. (1) В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи, възникнали по време на текущата бюджетна година.

(2) Размерът   и   редът   за   разходване   на   резерва   се   определя   от общинския съвет при приемането на общинския бюджет.

 

 

РАЗДЕЛ II

Финансова политика на общината

А. Същност и цели

Чл. 6. (1) Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета на общината, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения. Целите на общината се състоят от заложеното в стратегическия план, мандатния план на общинската администрация и оперативните годишни цели.

(2) Основна цел на финансовата политика на общината е поддържане на финансова основа, достатъчна за предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност.

(3) Финансовата политика на общината гарантира способността на общината да:

1. отговаря своевременно на промени в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги,

2. поддържа висок кредитен рейтинг и/или кредитна способност,

3. поддържа стабилно финансово състояние.

 

Б. Политика по текущия бюджет

Чл. 7. Общината финансира текущите си разходи с приходи от местни данъци, такси, неданъчни приходи ( без приходи от продажба на нефинансови активи), изравнителна субсидия от централния бюджет и преходен остатък от предходната година.

 

Чл. 8. Текущи разходи не могат да се финансират с общински дълг, по смисъла на Закона за общинския дълг ( ЗОД).

 

Чл. 9. Общината  поддържа активите си на такова приемливо равнище, което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна.

 

Чл. 10. Общината  не финансира    самостоятелно    услуги,    имащи регионален обхват.

 

В. Политика по приходите

Чл. 11. (1) Общината поддържа тригодишни прогнози за приходите си, които актуализира ежегодно.

(2) Прогнозите за приходите трябва да бъдат консервативни, за да могат да устояват на външни неблагоприятни икономически въздействия

(3) Общината прилага „анализ на тенденциите“ като основен метод за прогнозиране на данъчните приходи.

(4) Общината    създава    условия    и    организация    за    упражняване    на правомощията по администриране на данъчните приходи.

 

Чл. 12. (1) Общината прилага такси и цени на услуги в случаите, когато ясно са определени потребителите на услугата и разходите за нейното предоставяне.

(2) Общината се стреми да възстановява изцяло разходите, извършени за предоставянето на услугата (текущи, капиталови и за обслужване на дълга) с постъпленията от таксите и цените на услуги.

 

Чл. 13. Общината най-малко веднъж годишно извършва анализ на разходите и на размера на таксите и цените на услуги и при необходимост се актуализират

 

Чл.14.  Общината води такава система на отчетност, позволяваща точното определяне на текущите разходите за всеки актив, както и приходите от неговата експлоатация.

 

Чл. 15. Приходите от глоби, наказателни лихви и неустойки се планират на база изпълнение от предходната година и въз основа на издадени и влезли в сила изпълнителни листове.

 

Г. Политика по разходите

Чл. 16. (1) Общината    поддържа    такова    равнище    на    разходите,    което    ще способства за предоставянето на основни публични услуги в интерес на местната общност.

 

(2) Общината оптимизира ефективността и ефикасността на предлаганите публични услуги чрез прилагане на Система за финансово управление и контрол (СФУК).

 

Чл. 17. Общината разработва тригодишна прогноза за разходите, която се актуализира ежегодно.

 

Д. Политика по резервите

Чл. 18. Общината може да поддържа резерв за неотложни и непредвидени разходи, който ще се използва за преодоляване на временен бюджетен недостиг, за покриване на необходими еднократни разходи (неустойки, по съдебни решения) и като източник на лихвени приходи.

 

Чл. 19. (1) Общината може да формира и целеви резерви.

(2) Резервът се определя в размер на:

1. Не по-голям от 10% за делегираните държавни дейности,  с изключение на учебни, детски и обслужващи звена, прилагащи системата на делегирани бюджети;

2. До 5% от собствените текущи приходи.

 

 

Раздел ІІІ

Съставяне, обсъждане и приемане на общинския бюджет

Чл. 20. (1) Проектобюджетът на общината се съставя на основата на :

1. Приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;

2.  Бюджетната прогноза в съответствие с общоикономическите изисквания, очертаваща параметрите на общинските приходи за следващите три години;

3. Предложенията на местната общност чрез консултации, срещи и публични обсъждания;

4.  Предложенията на кмета на общината, на кметовете на кметствата, на кметските наместници, на ръководителите на бюджетните звена, на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет;

5. Задълженията по финансиране на общинския дълг;

6. Разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, финансирани чрез общинските бюджети;

7. Стандартите за делегираните от държавата дейности;

8. Задълженията по национални и регионални програми и проекти.

(2) Съставянето на проекта на общинския бюджет се организира от кмета на общината и включва: текущ бюджет на делегираните от държавата дейности; текущ бюджет на местните дейности и  капиталов бюджет.  Приходната администрация оказва съдействие при определяне на годишния размер и месечните постъпления от приходите по чл. 7 от ЗОБ.

 

Чл. 21. (1) Кметът на общината съставя проекта на бюджет на основата на определените със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година окрупнени показатели за постъпленията от субсидии от централния бюджет, натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности и при спазване на единната бюджетна класификация.

(2) Кметът на общината предоставя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

 

Чл. 22. (1) Кметът на общината утвърждава бюджетен календар (план -график).

(2) Бюджетният календар включва дейности, отговорни длъжностни лица и срокове за изпълнение на всяка фаза от бюджетния процес

 

Чл. 23. Кметът на общината съставя проекта на текущ бюджет на делегираните от държавата дейности по чл. 20, ал. 2 от настоящата наредба на основата на Единни разходни стандарти (ЕРС), финансирани с обща допълваща субсидия.

 

Чл. 24. (1) Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи, изравнителна субсидия и преходен остатък.

(2) Собствените приходи включват местни данъци и такси и други неданъчни приходи.

(3) Текущите постъпления от дарения не се планират – всяка постъпила сума се отразява по прихода и по видове разходи според волята на дарителя.

(4) При балансиране на местните дейности може да се планира резерв (размера се определя от общинския съвет при приемането на бюджета).

(5) Текущият бюджет за местните дейности се приема без дефицит.

(6) Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя приоритети и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за преструктуриране и/или намаляване на разходите.

 

Чл. 25. В капиталовият бюджет се включват средства за основен ремонт на материалната база и инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.

 

Чл. 26. (1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

1. Дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;

2. Предложенията на местната общност;

3. Прехвърлените   задължения       по   общинския   дълг   в   частта    за капиталовите разходи.

4. Задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.

(2) Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:

1. Определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;

2.  Приходи от продажба на нефинансови активи.

3. Средства от програми и проекти;

 4. Банкови кредити;

 5. Облигационни емисии.

 

Чл. 27. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет проекта на общинския бюджет в срок до 30 работни дни след обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2)  При неспазване на срока по ал. 1 за периода след изтичането на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет.

(3) Комисиите към общинския съвет разглеждат проекта на бюджет и дават становище по него в съответствие с правилника за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация.

 

Чл. 28. (1) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет в срока по чл. 27, ал. 1, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 45 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и в съответствие с единната бюджетна класификация.

(2) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет след изтичането на срока по чл. 27, ал. 1, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

(3) При неспазване на срока по ал. 1, съответно – по ал. 2, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.

 

Чл. 29. Кметът на общината представя приетия общински бюджет в областното поделение на Сметната палата и в Министерството на финансите в определения от закона срок.

 

Чл. 30. Когато не е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.

 

Чл. 31. Когато е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до внасянето на проекта на общинския бюджет разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените държавни трансфери със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

 

Чл. 32. След внасяне на проекта за общински бюджет в общинския съвет от кмета на общината, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности – при условията на чл. 31.

Чл. 33. Бюджетът на общината се актуализира:

(1) При изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други обстоятелства, настъпили през бюджетната година с решение на Общински съвет;

(2) Служебно от кмета на общината в следните случаи:

– съгласно писма от МФ за корекции по реда на ЗУДБ и ЗДБРБ за съответната година;

– целеви трансфери от министерства и агенции;

– получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя;

 

РАЗДЕЛ ІV

Изпълнение на общинския бюджет

Чл. 34. (1) Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.

(2) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена – второстепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.

 

Чл. 35. Кметът на общината разпределя одобрените от общинския съвет бюджетни кредити по тримесечия

 

Чл. 36. Кметът на общината утвърждава бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в срок от 10 дни след получаване на Решение на Общински съвет-Поморие за приемане на бюджета.

 

Чл. 37. Събирането на приходите от местните такси и цените на услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Поморие.

 

Чл. 38. Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.

 

Чл. 39. Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.

 

Чл. 40. (1) Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(2) Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен.

(3) Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.

 

Чл. 41. Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на местната общност.

 

Чл. 42. При текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, кметът на общината може  след решение на Общинския съвет да:

1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,   осигурителни   вноски   и стипендии,   в частта   за делегираните от държавата дейности;

2. Прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

 

Чл. 43. При текущото изпълнение на бюджета, кметът на общината спазва лимитите за:

1. представителни разходи;

2. разходите за помощи, определени от общинския съвет;

3. режийни разноски за ученическо столово хранене;

4. за поевтиняване на храната за ученическо-столово хранене, за спортни паралелки, за детски млечни кухни (и други специфични за конкретната община лимити)

 

Чл. 44. Кметът на общината информира местната общност не по-малко от два пъти годишно за изпълнението на бюджета.

 

РАЗДЕЛ V

Извънбюджетни средства на общината

Чл. 45. Извънбюджетни средства са тези, които се събират и разходват по силата на закон.

 

Чл. 46. Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от общинския съвет заедно с общинския бюджет.

 

Чл. 47. В случаите, когато общинския бюджет не е приет, извънбюджетните сметки и фондове се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.

 

Чл. 48. Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се приема заедно с отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет.

 

Чл. 49. Кметът на общината представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите план сметки на извънбюджетните средства и фондове и отчетите за изпълнението им.

 

 

РАЗДЕЛ VI

Отчитане и контрол на общинския бюджет

Чл. 50. Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.

 

Чл. 51. (1) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени от кмета на общината.

(2) Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет в съответствие с единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.

(3) Кметът на общината внася в Общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета за полугодието в срок до 10 август на съответната година, а годишният отчет – в срок до края на м. февруари на следващата календарна година.

 

Чл. 52. Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

 

Чл. 53.(1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в общинския съвет по показателите по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове.

(2) Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета, дълга и извънбюджетните сметки и фондове, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.

 

Чл. 54. (1) Кметът на общината изгражда и прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината при текущото изпълнение на бюджета.

(2) Вътрешният финансов контрол по ал.1 се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи.

 

 

РАЗДЕЛ VII

Управление на общинския дълг

Чл. 55. Общински дълг се поема с решение на общинския съвет и се формира от:

1. емисиите на общински ценни книжа;

2. дълга, поет с договори за общински заеми;

3. дълга на общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост;

4. изискуемите общински гаранции;

5.  безлихвените заеми, отпуснати по реда на чл. 43, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;

6. безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;

7. задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две години.

 

Чл. 56. Общината може да поема дългосрочен дълг за:

1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;

2. рефинансиране на съществуващ дълг;

3. предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции.

 

Чл. 57. (1) Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на:

1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета;

2. капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната година от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг;

3. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4. плащания по изискуеми общински гаранции.

(2) Краткосрочният дълг по ал. 1 трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година.

(3) В случай че краткосрочният дълг по ал. 1, т. 3 не може да бъде погасен в срока по ал. 2, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца.

 

Чл. 58. Източници за обслужване на общинския дълг са:

1. собствените приходи по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинските бюджети;

2. общата изравнителна субсидия по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети;

3. държавните трансфери за делегирани от държавата дейности, без тези за екологични обекти, за инвестиционни проекти по чл. 4, т. 1 в случаите, когато няма неразплатени разходи за тези дейности.

 

Чл. 59. Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.

 

Чл. 60. Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:

1. проектът да е от полза на местната общност;

2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта – наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;

3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта – всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;

4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението.

 

Чл. 61. (1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането.

(2) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.

(3) Обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с настоящата наредба, приета от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението по чл. 60.

 

Чл. 62. (1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:

1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;

2. валутата на дълга;

3. вида на дълга съгласно чл. 3 от Закона за общинския дълг;

4. начина на обезпечаване;

5. условията за погасяване;

6. максималния лихвен процент, такси, комисиони и други.

(2) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет.

(3) С решението по ал. 1 общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа.

 

Чл. 63. (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 12. от ЗОД.

 

Чл. 64. (1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

(2) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

 

Чл. 65.  Кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата решението по чл. 62, ал. 1 в 10-дневен срок от неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

 

 

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Отменя Наредба №13 за „Условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие” приета с Решение № 419/29.11.2005 г. на Общински съвет Поморие.

§ 2. Отменя „Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосорочен или краткосрочен общински дълг по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг” приета с Решения №696/18.01.2010г. и Решение №700/04.02.2010г. на Общински съвет Поморие.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 9а  от Закона за общинските бюджети, чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг и влиза в сила след изтичането на срока по чл.32 от Закона за администрацията.

§ 4. Разпоредбите на тази наредба, които противоречат на нормативен акт от по-висока степен, не се прилагат.

§ 5. Наредбата е приета с Решение №  377/08.11.2012г. на Общински съвет – Поморие .

 

                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ