01.10.2010

Администрация

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Административен адрес: 

ПОМОРИЕ 8200 ул.“Солна“№5

тел.0596 / 2 20 04/ 

факс 0596 / 2 52 36/

mayor@pomorie.org

 

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СЛУЖБИТЕ ПО ЕТАЖИ И СТАИ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
8200 Поморие ул. „Солна“ № 5

Първи етаж
Стая № 1 КMET на Община ПомориеПриемен ден:
Вторник:  9.
30 – 12.00 часа

Технически сътрудник

Стая № 3 Секретар на Община Поморие 
Стая № 5 Зам.Кмет  Строителство, Общинска собственост и Устройство на територията”Приемен ден:
Четвъртък: 9.30 – 12.00 часа
Стая № 7Дирекция „Туризъм, Инвестиции и Управление на проекти” 
Стая № 9Директор „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване” Гл. юрисконсулт
Стая № 11 Зам.Кмет  „ Бюджет, финанси и счетоводни дейности”Приемен ден:
Четвъртък: 9.30 – 12.00 часа
Стая № 13 Зам.Кмет  “Образование, култура, хуманитарни дейности и спорт”Приемен ден:
Четвъртък: 9.30 – 12.00 часа

 

Стая № 15 Ст. експерт „ОМП“ / Гражданска защита / 
Стая № 14 Заместник председател на Общински съвет Поморие
Стая № 12 Директор „Туризъм, Инвестиции и Управление на проекти”Директор “Образование, култура, хуманитарни дейности и спорт”

 

Стая № 10Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване” 
Стая № 6 Председател на Общински съвет – Поморие
Технически сътрудник – секретар
 
Втори етаж
Стая № 21 Отдел Образование” 
Стая № 23 Отдел „Култура и спорт“
Стая № 25 Ст. експерти “Инвеститорски контрол” 
Стая № 27 Отдел “Общ. собственост, управление на собствеността  и транспорт” 
Стая № 29 Главни експерти „Бюджет и финанси“ 
Стая № 31 Вътрешен одитор 
Стая № 33 Деловодство и гражданска регистрация
Деловодство „ГРАО“
 
Стая № 35 Каса № 1
„Финансово – счетоводна дейност и управление на собствеността“
Счетоводител
Касиер
Стая № 30 Директор „Бюджет,Финанси и счетоводна дейност” 

Стая № 28 АрхитектПриемен ден:


Вторник: 9.30 – 12.00

Четвъртък: 9.30 – 12.00

 Технически сътрудник

Стая № 26 Началник отдел  “Устройство на територията и опазване на околната среда”
Техническа служба  “Устройство на територията и опазване на околната среда”“
 Приемни дни:
Вторник: 9.30 – 12.00
 Четвъртък: 9.30 – 12.00
Стая № 24Дирекция Отдел “Устройство на територията и опазване на околната среда”

 

Стая № 22
Отдел  „Екология“
Стая № 20 Отдел „Човешки ресурси“ 

СЛУЖБИ И ДЛЪЖНОСТИ В ДРУГИ СГРАДИ

Служба / длъжност
Н-к отдел озеленяване
Ст. експерт озеленяване
Гл. спец. „Екология“
Музей Археолог, Ст. експерт, Ст. Експерт
Обреден дом
Автобаза
Дежурен Общ. СС
ОП “Пазари и тържища”
Военен Отдел
ОПСП

ДРУГИ

Районно полицейско управление
РС – ПАБ
Бюро по труда
Читалище “Просвета”
Читалище “Светлина”