29.09.2010

Услуги по Общинска собственост

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНСТ“

Номер по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

СРОК

ТАКСА

02-01 Приемане на документи за продажба на общинско жилище 1.Искане по образец ;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Декларация по чл. 6 от НРУРОЖ

5.Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти;  удостоверение за наличие или липса на декларирани недвижими имоти; декларация за липса на „портфейл ценни книжа“ в Централен депозитар; служебна бележка за доходи;- копия от подадени данъчни декларации за последната календарна година (за други доходи);- копия от притежавани акции, облигации, ДЦК и др. ценни книжа;- данъчни оценки на притежаваните земи, жилищни, вилни имоти и др.;- документи за застрахователната стойност на притежаваните МПС, селскостопански машини и др. транспортни средства;  копия от Заповедта за настаняване и Договор за наем;  копия от платени сметки за ток, вода и такса смет;- документ за платена такса за възлагане на пазарна оценка.

Искане_01_Закупуване на общинско жилище

150 (210) дни

 

02-02 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими  имоти 1.Искане по образец ;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

Искане_удостоверение

7 дни

5 лв.

02-03 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собственосттаа върху недвижими имоти 1.Искане  – по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Документ за собственост.

Искане_удостоверение

7 дни

5 лв.

02-04 Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, собственост на физически или юридически лица 1.Искане  – по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Документ за собственост, Заповед за отчуждаване, оценителен протокол, уведомително писмо /свързано с отчуждаването/,  заповед за обезщетяване и др., съдебно удостоверение.

Искане_удостоверение

7 дни

5 лв.

02-05 Издаване на удостоверение за отписани /деактувани/ или възстановени общински имоти 1.Искане по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Документ от съд или друга институция за издаване на удостоверението;

5.Документ за собственост.

Искане_удостоверение

7 дни

5 лв.

02-06 Приемане на документи за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот 1.Искане – по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Актуална скица на имота от действащия регулационен план и от служба по геодезия, картография и кадастър с попълнен кадастър – в случаите, когато съответния имот попада в територия, за която са одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър по реда на ЗКИР;

5.Копие от документ за собственост на имота;

6.Удостоверение за наследници – при необходимост;

7.Документ за платена такса за възлагане на пазарна оценка;

8.Други документи – при необходимост

Искане_06_Прекратяване на съсобственост

182 дни

 

02-07 Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Документ за собственост;

5.Съдебно решение.

Искане_07_Отписване на имот от актовите книги

8 дни

 

02-08 Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение 1.Заявление-декларация  ;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Удостоверения за адресна регистрация;

5.Удостоверения от Служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти;

6.Декларация за липса на „портфейл от ценни книжа“ в Централен депозитар;

7.Удостоверения за декларирани имоти;

8.Служебни бележки за годишните доходи от трудово или служебно правоотношение за предходната година, а при наличие на други доходи – копия от подадените данъчни декларации за последната изтекла календарна година;

9.Копия от договорите за наем и аренда, когато лицата и членовете на техните семейства (домакинства) живеят под наем на свободно договаряне;

10.Копие от решения на ТЕЛК (ако има такива);

11.Документи удостоверяващи доходи от рента на земеделски земи и земеделски производители;

12.Когато е декларирано имущество по чл. 5, ал. 2, т. 6 от НРУЗУРОЖ, към заявлението се прилагат документи за застрахователна стойност на МПС, селскостопански машини и други и пазарни оценки, определени от лицензирани експерт-оценители.

Заявление_декларация

60 дни

 

02-09 Издаване на удостоверение за платен наем от физически и юридически лица, наематели на общински нежилищни имоти 1.Искане по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Приходен документ, за платен наем към общината.

Искане_удостоверение

7 дни

5 лв.

02-10 Справки по актовите книги и издаване на дубликати/заверени копия от документи, относно общинска собственост 1.Искане – по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

Искане_удостоверение

7 дни

3 лв. на лист

02-11 Издаване на настанителна заповед 1.Заявление-декларация  ;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Декларация за обстоятелствата по чл. 5 от НРУУРОЖ;

5.Утвърден от Кмета протокол на комисията по чл.9, ал.1 от  НРУУРОЖ за настаняване на семействата /домакинствата/, включени в окончателния списък.

Заявление_декларация

60 дни

 

02-12 Обстоятелствена проверка за признаване право на собственост 1.Молба-декларация;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Актуална скица на имота

5.Извадка от регулационен план за имота- /При наличие на кадастрална карта за населеното място/

Молба_декларация

7 дни

 

02-13 Извършване на справки за извършени сделки с имоти общинска собственост 1.Съдебно решение или писмено искане от съдия изпълнител.

7 дни

 

02-14 Приемане на документи за учредяване на право на надстрояване и пристрояване 1.Искане по образец;2.Документ/и за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Декларация за съгласие с подписите на всички етажни собственици, нотариално заверен – когато собствениците на жилищна сграда са повече от един /ако има свързаност в застрояването/ – декларация си изисква от собствениците на съседната сграда;

5.Документ за собственост върху построената сграда;

6.Актуална скица на имота от действащия регулационен план и от служба по геодезия, картография и кадастър с попълнен кадастър – в случаите, когато съответния имот попада в територия, за която са одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър по реда на ЗКИР, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта – скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии;

7.Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице;

8.Документ за платена такса за възлагане на пазарна оценка;

9.Копие от одобрен от гл. архитект на общината архитектурен проект;

10.Други документи – при необходимост.

Искане_14_Право на строеж надстрояване

102 дни

 

02-15 Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица с учредено право на строеж 1.Искане по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Документ за собственост върху построената сграда или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните  правила на Закона за собствеността;

5.Актуална скица на имота

6.Удостоверение за наследници – при необходимост;

7.Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице;

8.Документ за платена такса за възлагане на пазарна оценка;

9.Становище, относно поделяемостта на имота от отдел “ТСУ”;

10.Други документи – при необходимост.

Искане_15_Изкупуване право на собственост

120(180) дни

 

02-16 Издаване на разрешение за ползване на кейова стоянка 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Позволително за плаванe.

Заявление_16_Кейова стоянка

7  дни